ES21-27 NAP
Projektu iesniegšana sākas Projektu iesniegšana beidzas Nosaukums Statuss
02.04.2024. 15.05.2024.

4.3.5.5. Pieeja tiesiskumam

Izsludināts
21.03.2024. 27.05.2024.

4.3.6.4. Atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai, 1. kārta

Izsludināts
18.03.2024. 15.05.2024.

2.2.3.5. Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās, 1. kārta

Izsludināts
12.03.2024. 17.05.2024. 2.2.3.7. Gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšana pašvaldību siltumapgādē Izsludināts
08.03.2024. 30.08.2024. 4.2.1.3. Infrastruktūras un mācību vides pilnveide efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai speciālās izglītības iestādēs Izsludināts
01.03.2024. 30.04.2024. 2.2.3.6. Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas, 4. uzsaukums Izsludināts
29.02.2024. 29.05.2024. 6.1.1.6. Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās, 1. kārta Izsludināts
21.02.2024. 21.06.2024. 5.1.1.1. Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam, 2. kārta Izsludināts
15.02.2024. 15.04.2024. 1.1.1.9. Pēcdoktorantūras pētījumi Izsludināts
29.11.2023. 01.07.2024. 5.1.1.7. Reģionālās kultūras infrastruktūras attīstība kultūras pakalpojumu piekļūstamības uzlabošanai Izsludināts
07.11.2023.  15.04.2024.

4.3.6.6. Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi

Izsludināts
Projektu iesniegšana sākas Projektu iesniegšana beidzas Nosaukums Statuss
27.12.2023. 17.04.2024. 6.1.1.3. Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku, 1. kārta Vērtēšanā
17.10.2023. 15.04.2024. 5.1.1.5. Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to piekļūstamību, attīstot kultūras pakalpojumus Vērtēšanā
23.01.2024. 10.04.2024. 4.2.2.9. Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai, 1. kārta Vērtēšanā
01.02.2024. 08.04.2024. 4.4.1.1. Atbalsts jaunām pieejām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā Vērtēšanā
16.01.2024. 05.04.2024. 4.3.6.7. Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgai attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai, 1. kārta Vērtēšanā
26.01.2024. 02.04.2024. 1.1.1.5. Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu, 1. kārta Vērtēšanā
26.01.2024. 28.03.2024. 4.3.1.2. Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot valsts sociālās aprūpes centru filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskai videi pietuvinātiem) pakalpojumiem Vērtēšanā
15.11.2023. 20.03.2024. 6.1.1.8. Pašvaldību un reģionu speciālistu prasmju paaugstināšana klimatneitrālas ekonomikas un sociālekonomisko seku saistībā ar klimata pārmaiņām mazināšanas jautājumos Vērtēšanā
18.01.2024. 18.03.2024. 4.3.5.4. Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība Vērtēšanā
29.01.2024. 15.03.2024. 4.3.3.3. Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai Vērtēšanā
10.01.2024. 11.03.2024. 4.3.3.6. Nodarbinātības valsts aģentūras veiktspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana Vērtēšanā
01.12.2023. 04.03.2024. 4.3.1.3. Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība, 1. kārta Vērtēšanā
23.11.2023. 29.02.2024. 1.2.3.6. Tūrisma produktu attīstības programma, 2. kārta Vērtēšanā
22.12.2023. 29.02.2024. 1.1.1.1. Zinātnes politikas ieviešana, vadība un kapacitātes stiprināšana Vērtēšanā
08.01.2024. 21.02.2024. 4.3.3.4. EURES tīkla darbības nodrošināšana Latvijā Vērtēšanā
24.11.2023. 18.01.2024. 2.1.3.3. Katastrofu risku mazināšanas pasākumi, 1. kārta Vērtēšanā
06.10.2023. 05.01.2024. 4.1.1.1. Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība, 1. kārta Vērtēšanā
19.07.2023. 15.12.2023. 4.2.1.7. Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība Vērtēšanā
25.07.2023. 01.12.2023. 5.1.1.3. Publiskās ārtelpas attīstība Vērtēšanā
16.10.2023. 01.12.2023. 4.3.6.8. IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai Vērtēšanā
30.10.2023. 29.11.2023. 1.3.1.2. Inovācijas laboratorija digitalizācijas priekšrocību izmantošanai Vērtēšanā
26.07.2023. 25.09.2023. 2.2.3.6. Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas, 2. uzsaukums Vērtēšanā
26.05.2023. 25.07.2023. 2.2.3.6. Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas, 1. uzsaukums Vērtēšanā
26.09.2023. 27.11.2023. 2.2.3.6. Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas, 3. uzsaukums Vērtēšanā
Projektu iesniegšana sākas Projektu iesniegšana beidzas Nosaukums Statuss
29.12.2023. 29.02.2024. 4.3.6.5. Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām un to ģimenēm Noslēdzies
12.01.2024. 28.02.2024. 4.3.6.1. Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros Noslēdzies
30.01.2024. 04.04.2024. 4.1.2.7. Pilnveidot pacientu drošību un aprūpes kvalitāti Noslēdzies
30.01.2024. 04.04.2024. 4.1.2.6. Uzlabot izglītības iespējas ārstniecības personām, t. sk. uzlabojot tālākizglītības pieejamību Noslēdzies
03.01.2024. 04.03.2024. 4.1.2.1. Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Noslēdzies
05.01.2024. 16.02.2024. 4.3.3.2. Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanās darba tirgū sekmēšana Noslēdzies
04.01.2024. 15.03.2024. 4.2.3.4. Sekmēt NEET jauniešu integrēšanos izglītībā un nodarbinātībā Noslēdzies
05.01.2024. 16.02.2024. 4.3.4.7. Nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšana ieslodzītajiem, pilnveidojot resocializācijas sistēmas efektivitāti, sekmējot bijušo ieslodzīto iekļaušanos, vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību Noslēdzies
25.10.2023. 12.02.2024. 4.1.1.5. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstība Noslēdzies
11.10.2023. 16.01.2024. 4.3.4.3. Pasākumi ģimenes un darba dzīves saskaņošanai, 1. kārta Noslēdzies
24.10.2023. 01.02.2024. 4.3.4.5. Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju izaugsmei, stiprinot līdzdalību publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesos Noslēdzies
30.08.2023. 27.11.2023. 4.3.4.1. Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana Noslēdzies
04.10.2023. 24.11.2023. 4.3.4.4. Sociālā dialoga attīstība, stiprinot sociālo partneru veiktspēju līdzdarboties likumdošanas, nacionālo reformu un koplīgumu slēgšanas pārrunu procesā Noslēdzies
22.11.2023. 19.12.2023. 1.2.1.4. Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai Noslēdzies
07.11.2023. 11.12.2023. 4.3.4.8. Sabiedrības saliedēšana, veicinot jauniebraucēju iekļaušanos vietējā sabiedrībā un sekmējot starpkultūru komunikāciju Noslēdzies
08.11.2023. 20.12.2023. 4.2.2.9. Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai, 2. kārta Noslēdzies
11.08.2023. 13.10.2023. 2.2.3.4. Vides monitoringa attīstība harmonizētai vides un klimata datu informācijas nodrošināšanai, 1. kārta Noslēdzies
24.07.2023. 22.10.2023. 2.1.3.2. Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi, 1. kārta Noslēdzies
21.09.2023. 26.10.2023. 4.1.2.5. Piesaistīt un noturēt ārstniecības personas darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros Noslēdzies
06.03.2023. 06.06.2023. 5.1.1.2. Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana Noslēdzies
08.08.2023. 05.09.2023. 1.2.3.1. Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai Noslēdzies
11.08.2023. 02.10.2023. 4.2.2.7. Indukcijas gada ieviešana pedagogu sagatavošanas studiju programmās Noslēdzies
03.07.2023. 14.08.2023. 4.3.6.3. Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem Noslēdzies
10.08.2023. 02.10.2023. 4.2.2.5. Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai Noslēdzies
21.09.2023. 23.10.2023. 1.2.3.6. Tūrisma produktu attīstības programma, 1. kārta Noslēdzies
18.08.2023. 29.09.2023. 4.3.6.2. Atbalsta pasākumi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei Noslēdzies
18.08.2023. 29.09.2023. 4.3.4.6. Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai Noslēdzies