Kohēzijas fonds

Informācija ir grupēta atbilstoši ES fondu plānošanas dokumentos noteiktajiem prioritārajiem virzieniem. Plašāku informāciju par katru specifisko atbalsta mērķi (SAM) vai tā pasākumu skatiet, klikšķinot uz numura.

* Informācija šajā sadaļā tiek papildināta atbilstoši specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu ieviešanas progresam. Indikatīvs specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu ieviešanas laika grafiks, kā arī informācija par normatīvajiem dokumentiem un to izstrādes aktuālo stadiju ir pieejama CFLA tīmekļa vietnē, sadaļā Projektu iesniegumu atlase: datnē Indikatīvais 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu uzsākšanas laika grafiks.