5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās, 1.kārta
5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās, 2.kārta
5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās - 3.kārta
5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās
5.2.1.1. Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība
5.2.1.2. Atkritumu pārstrādes veicināšana, 1. kārta “Sadzīves atkritumu pārstrādes iekārtu izveide”
5.2.1.2. Atkritumu pārstrādes veicināšana, 2. kārta
5.2.1.2. Atkritumu pārstrādes veicināšana, 3. kārta "Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide"
5.2.1.2.

(13.1.3.2.)

Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija, 4. kārta

5.2.1.3. Atkritumu reģenerācijas veicināšana
5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas, 1. kārta
5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas, 2. kārta
5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas, 3. kārta
5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas, 4. kārta
5.4.1.1. Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās
5.4.2.1. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi
5.4.2.2. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, 1. kārta
5.4.2.2. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, 2. kārta
5.4.2.2. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, 3. kārta
5.4.3. Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai
5.4.3.2. ompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās
5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus, 1.kārta
5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus, 2.kārta
5.5.1. Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās, 3.kārta
5.5.1. Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā, 4.kārta
5.6.1. Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu
5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās,1.kārta
5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās, 2.kārta
5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās, 3.kārta
5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās, 4. kārta
5.6.2.
(13.1.3.3.)

Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās, 4.kārta

5.6.3. Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija