8.1.1. Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu
8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi - 1. kārta
8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi - 2., 3. kārta
8.1.2. (13.1.2.2.)

Izglītības iestāžu digitalizācija, 4. kārta

8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu - 1., 2. kārta
8.1.4. Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās
8.2.1. Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu - 1.kārta
8.2.1. Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu - 2.kārta
8.2.2. Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, 1. kārta
8.2.2. Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, 2. kārta
8.2.2. Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, 3. kārta
8.2.3.

Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās, 1. kārta

8.2.3.

Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās, 2. kārta

8.2.3.

(14.1.1.1.)

Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei, 3. kārta

8.2.4. Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei
8.3.1.1. Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana
8.3.1.2. Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde, 1. kārta
8.3.2.1. Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai
8.3.2.2. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
8.3.3. Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā
8.3.4. Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus
8.3.5. Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
8.3.6.1. Dalība starptautiskos pētījumos, 1.kārta
8.3.6.2.  Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide
8.4.1. Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci
8.5.1. Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā
8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai
8.5.3. Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi