Nozare Programmas nosaukums Saite uz izsludināto atlasi
Pētniecība un inovācija

"Apvārsnis Eiropa"

Zinātniskā, tehnoloģiskā, ekonomiskā, sociālā ietekme; ietekme uz vidi; atbalsts visdažādāko veidu pētniecībai un inovācijai.

Horizon Europe (HORIZON)

Euratom pētniecības un mācību programma

Euratom mērķis ir atbalstīt kodolpētījumus un apmācību šajā jomā, īpašu uzmanību pievēršot kodoldrošības nemitīgai uzlabošanai, drošībai un aizsardzībai pret starojumu.

EURATOM

ITER

Vērienīgs starptautisks projekts, kura mērķis ir uzbūvēt pasaulē lielāko kodolsintēzes iekārtu un pilnveidot kodolsintēzes tehnoloģiju, lai energoresursu struktūra kļūtu “zaļāka” un ilgtspējīgāka.

EUROfusion
Eiropas stratēģiskās investīcijas

InvestEU

Programma nodrošinās Eiropas Savienībai nozīmīgu ilgtermiņa finansējumu, atbalstīs atlabšanu un palīdzēs veidot zaļāku, digitālāku un noturīgāku Eiropu.

InvestEU

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments

Palīdzība izveidot svarīgu enerģētikas, transporta un digitālo infrastruktūru visā Eiropā.

CINEA

Digitālā Eiropa

Programma “Digitālā Eiropa” sniedz finansējumu projektiem piecās svarīgās jomās: superdatošana, mākslīgais intelekts, kiberdrošība, padziļinātas digitālās prasmes, digitālo tehnoloģiju plaša izmantojuma nodrošināšana ekonomikā un sabiedrībā.

DIGITAL
Vienotais tirgus

Vienotā tirgus programma

Patērētāju tiesību nostiprināšana un aizsardzība; pārtikas nekaitīguma nodrošināšana, ES mazo un vidējo uzņēmumu uzplaukums.

Single Market Programme

ES Krāpšanas apkarošanas programma

ES finanšu interešu aizsardzība; specializēts aprīkojums, zināšanas un apmācība.

Union Anti-Fraud Programme - Hercule component

Sadarbība nodokļu jomā (FISCALIS)

Programma “Fiscalis” dod iespēju valsts nodokļu administrācijām pilnveidot informāciju un zināšanas un dalīties ar tām.

FISCALIS

Sadarbība muitas jomā (MUITA)

Ar muitu saistītā programma atbalsta muitas iestāžu sadarbību un aizsargā ES un tās dalībvalstu finansiālās un ekonomiskās intereses.

Customs programme
Kosmoss

Eiropas kosmosa programma

ES kosmosa politika; satelītu tehnoloģija un inovācija; dati, navigācija un sakaru pakalpojumi; cīņa pret klimata pārmaiņām; reaģēšana uz katastrofām.

European Space Programme
Nozare Programmas nosaukums Saite uz izsludināto atlasi
Reģionu attīstība un kohēzija

Eiropas Reģionalās attīstības fonds

Stiprināt ES ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, koriģējot nelīdzsvarotību starp reģioniem ar tādu programmu palīdzību, ko īsteno vietējās pašvaldības.

ESF kontaktpunkti

Kohēzijas fonds

Kohēzijas fonda mērķis ir samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības un veicināt ilgtspējīgu attīstību.

LV vadošo iestāžu kontakti

REACT-EU

Papildu finansējums esošajām 2014.–2020. gada kohēzijas programmām saskaņā ar ERAF, ESF un EAFVP.

LV vadošo iestāžu kontakti

Atbalsts Kipras turku kopienai

Palīdzības programmas Kipras turku kopienai mērķis ir Kipras atkalapvienošanās.

RELEX
Atveseļošana un noturība

Atveseļošanas un noturības mehānisms 
(Atveseļošanas fonds)

Atveseļošanas un noturības mehānisms ir galvenais NextGenerationEU instruments; tā mērķis ir gādāt, lai ES no pašreizējās krīzes izkļūtu spēcīgāka un noturīgāka.
Lai varētu saņemt atbalstu no šī mehānisma, dalībvalstis iesniedz Eiropas Komisijai savus atveseļošanas un noturības plānus. Katrā plānā ir izklāstītas reformas un investīcijas, kas īstenojamas līdz 2026. gada beigām, un dalībvalstis var saņemt finansējumu, kas var sasniegt iepriekš saskaņotu summu.

Recovery and Reilience Facility

Tehniskā atbalsta instruments

Tehniskā atbalsta instruments sniedz ES valstīm īpaši pielāgotu tehnisko zinātību reformu veikšanai.

TSI

Eiro aizsardzība pret viltojumiem

Novērst un apkarot naudas viltošanu un ar to saistīto krāpšanu un aizsargāt eiro banknošu un monētu integritāti.

PERICLES

Savienības civilās aizsardzības mehānisms (rescEU)

Civilās aizsardzības jomā notiekošās sadarbības padziļināšana starp ES dalībvalstīm un 6 citām valstīm.

rescEU

ES - veselībai

Investīcijas noturīgās, taisnīgās un modernās veselības aprūpes sistēmās, ES iedzīvotāju veselības uzlabošana un aizsardzība no pārrobežu veselības apdraudējumiem.

HaDEA
Ieguldījums cilvēkos, sociālajā kohēzijā un vērtībās

Eiropas Sociālais fonds Plus

Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) ir ES galvenais instruments investīcijām cilvēkos ar mērķi veidot sociālāku un iekļaujošāku Eiropu.

ESF+

Erasmus+

Atbalsts akadēmiskajai, profesionālajai un personīgajai izaugsmei izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā.
 

ERASMUS

Eiropas Solidaritātes korpuss

Programma jauniem cilvēkiem, kas vēlas brīvprātīgi palīdzēt nelabvēlīgā situācijā esošajiem, sniegt humāno palīdzību un piedalīties veselības un vides aizsardzības pasākumos.

ESC

Programma "Tiesiskums"

Demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību aizsardzības stiprināšana.

JUST

Programma "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības"

Programmas mērķis ir aizsargāt un veicināt tiesības un vērtības, kas noteiktas ES līgumos un Pamattiesību hartā.

CERV

Radošā Eiropa

“Radošā Eiropa” ir Eiropas Komisijas programma, kas atbalsta kultūras un audiovizuālo nozari.

CREA
Finanšu instruments
Nozare Programmas nosaukums Saite uz izsludināto atlasi
Lauksaimniecība un jūrlietu politika

Eurpean agriculture gurantee fund (EAGF)

ELGF finansē ienākumu atbalstu ES lauksaimniekiem un pasākumus lauksaimniecības tirgu stabilizācijai.

EAGF
 

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

ELFLA sniedz finansējumu, lai atbalstītu laukus un stiprinātu ES lauksaimnieciskās pārtikas un mežsaimniecības nozares.

AGRIP

Eiropas Jūrietu, zvejniecības un akvakultūras fonds

Kopējā zivsaimniecības politika, jūrlietu politika, akvakultūra, ilgtspējīga attīstība.

EMFAF
Rīcība vides un klimata jomā

Vides un klimata pasākumu programma (LIFE)

Programmas mērķis ir sekmēt pāreju uz ilgtspējīgu un noturīgu aprites ekonomiku, aizsargāt un atjaunot vidi un apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu.

LIFE

Taisnīgas pārkārtošanās fonds

Atbalsts pāreja, mazinot tās sociālekonomiskās sekas reģionos, kur negatīvās sekas ir visizteiktākās.

JTF
Nozare Programmas nosaukums Saite uz izsludināto atlasi
Migrācija

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

Migrācija, patvērums un integrācija, kopēja Eiropas patvēruma sistēma, migrācijas pārvaldība, solidaritāte.

AMIF
Robežu pārvaldība

Integrētās robežu pārvaldības fonds

Robežu pārvaldība, ES kopējā vīzu politika, Eiropas robežu un krasta apsardze, muitas kontroles iekārtas robežpunktos un muitas laboratorijās.

BMVI
Nozare Programmas nosaukums Saite uz izsludināto atlasi
Drošība

Iekšējās drošības fonds

Eiropas Savienības drošība, cīņa pret radikalizāciju, terorismu, kibernoziedzību, organizēto noziedzību, aizsardzība noziegumos cietušajiem

ISF

Kodoliekārtu dezekspluatācija (Lietuva)

Droša veco kodolreaktoru slēgšana, aizsargājot vidi un cilvēku veselību

 

Kodoldrošums un kodolobjektu dezekspluatācija

Droša veco kodolreaktoru slēgšana, aizsargājot vidi un cilvēku veselību

 
Aizsardzība

Eiropas Aizsardzības fonds

Eiropas Aizsardzības fonds ir Komisijas iniciatīva, kas izveidota, lai ar ES budžetu atbalstītu sadarbīgu pētniecību un aizsardzības spēju attīstību.

DG DEFIS
Nozare Programmas nosaukums Saite uz izsludināto atlasi
Ārējā darbība

Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instruments "Eiropa pasaulē"

“Eiropa pasaulē” ir ES galvenais ES finanšu instruments, kas veicina ilgtspējīgu attīstību, mieru un stabilitāti visā pasaulē.

RELEX

Humānā palīdzība

Ja notikusi katastrofa vai radusies ārkārtas humanitārā situācija, ES sniedz palīdzību cietušajām valstīm un iedzīvotājiem.

ECHO

Kopējā ārpolitika un drošības politika

KĀDP palīdz sasniegt tādus mērķus kā miera saglabāšana, konfliktu novēršana un starptautiskās drošības nostiprināšana.

RELEX

Aizjūras zemes un teritorijas

Aizjūras zemju un teritoriju ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšana, to noturības un konkurētspējas vairošana un neaizsargātības mazināšana

OCTs informatīvā mājaslapa
Pirmspievienošanās palīdzība Pirmspievienošanās palīdzība IPA pārskats
Nosaukums un apraksts Saite uz mājaslapu

TAIEX


TAIEX ir Eiropas Komisijas tehniskās palīdzības un informācijas apmaiņas instruments. TAIEX atbalsta valsts pārvaldes iestādes saistībā ar ES tiesību aktu tuvināšanu, piemērošanu un izpildi, kā arī ES labākās prakses apmaiņu.

TAIEX

Interreg EUROPE


Interreg Europe ir starpreģionu sadarbības programma, ko līdzfinansē Eiropas Savienība.

Interreg EUROPE

Centrālā Baltijas jūras reģiona Programma


Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2021-2027 ir ES pārrobežu sadarbības programma. Tās darbības joma ir ar Eiropas Reģionālās attīstības fondiem Somijā (tostarp Ālandu salās), Igaunijā, Latvijā un Zviedrijā finansēt augstas kvalitātes projektus, kuru mērķis ir kopīgi un pāri robežām risināt kopīgus izaicinājumus.

Central Baltic Programme

Deutsches Vergabeprotal


Portāls piedāvā visaptverošu e-konkursu piešķiršanas iestādēm un atbalsta tās piešķiršanas procedūru elektroniskā ieviešanā.

DTVP

Pasaules Banka


Pasaules Bankas grupa strādā visās galvenajās attīstības jomās un piedāvājā plašu finanšu produktu klāstu un tehnisko palīdzību.

World Bank

Zviedrijas valdības attīstības sadarbības aģentūra (SIDA)


SIDA veic reģionālo sadarbība ar Austrumeiropu, Rietumbalkāniem un Turkiju koncentrējas uz demokrātiju, cilvēktiesībām, dzimumu līdztiesību, klimatu un vidi, kā arī ekonomisko attīstību.

SIDA

Eiropas Investīciju Banka


Eiropas Investīciju Banka ir Eiropas Savienības kreditēšanas iestāde. Lielākā daudzpusēju finanšu institūcija pasaulē un viena no lielākajām klimata pārmaiņu finansēšanas nodrošinātājām.

EIB