Lai nodrošinātu savu funkciju un pienākumu veikšanu sabiedrībai pārskatāmā un caurspīdīgā veidā, kā arī lai nodrošinātu informācijas pieejamību dažādām sabiedrības grupām, CFLA sadarbojas ar sabiedrības pārstāvjiem un nevalstiskajām organizācijām.  

CFLA kā Finanšu ministrijas resora iestāde savas kompetences ietvaros līdzdarbojas nozares normatīvo aktu izstrādē, ko atbilstoši valsts institūciju vispārējai labās pārvaldības un politikas plānošanas un īstenošanas praksei organizē Finanšu ministrija vai citas valdības institūcijas. Un šajā procesā, lai aizstāvētu savas intereses un izteiktu viedokli, iespēja līdzdarboties ir ikvienam sabiedrības pārstāvim, dažādām nevalstiskajām organizācijām (NVO) u.c.

Vairāk informācijas: Sabiedrības līdzdalība dažādos politikas plānošanas cikla posmos

CFLA kā Finanšu ministrijas resora iestāde aicina sabiedrības pārstāvjus līdzdarboties tiesiskā regulējuma izstrādes procesā atbilstoši Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumos Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktajai kārtībai, rakstiski sniedzot viedokli vai atzinumu par Finanšu ministrijas pārziņā esošo un citu nozaru tiesību aktu projektiem to izstrādes vai saskaņošanas stadijā.

CFLA sadarbības partneri

CFLA sadarbojas ar pašvaldībām:

CFLA sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām: