Nomnieka nosaukums, adrese

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, juridiskā adrese: Smilšu ielā 1, Rīga, LV- 1919

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālr.nr., elektroniskā adrese

Agnese Zariņa, tālr. +371 26015887, e-pasts: agnese.zarina@cfla.gov.lv

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta

Cēsu pilsēta

Nomas objekta lietošanas mērķis

Biroja telpas

Paredzamais nomas līguma termiņš

3 (trīs) gadi

Paredzamais līguma darbības uzsākšanas laiks 01.06.2024.

Nepieciešamā platība

Minimālā platība ir 240* m2, kur iespējams ierīkot vismaz divdesmit darba vietas, ar iespēju darba vietas izveidot atsevišķos kabinetos, ar atsevišķu 1 telpu vadītājam.

 

* Aģentūra patur tiesības pēc gada samazināt vai palielināt platību, ja būs nepieciešams

Vēlamais īpašuma tehniskais stāvoklis

Telpu tehniskajam stāvoklim jābūt atbilstošam tūlītējai izmantošanai bez kapitālā remonta nepieciešamības nomas līguma darbības laikā. Telpās jābūt nodrošinātam apgaismojumam un temperatūras režīmam atbilstoši darba aizsardzības prasībām. Telpās jābūt nodrošinātam sanitārajam mezglam un darbinieku sadzīves telpai ar siltā un aukstā ūdensapgādi un kanalizācijas sistēmu.

Interneta (RJ45) pieslēguma vietas vai piekļuve tām.

Ēkai jābūt ar atbilstību Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām.

Citas prasības

 • Nepieciešama telpa sanāksmju un semināru rīkošanai;
 • Jānodrošina tehniskā apsardze vai jānodrošina iespēja ierīkot tehnisko apsardzi;
 • Ugunsdrošības prasības atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Nepieciešams nodrošināt autostāvvietu vienai automašīnai.
 • Nodrošināta ēkas tehnisko sistēmu uzturēšana un regulāra apkope un telpu apsaimniekošana atbilstoši sanitārajām normām.

Apsaimniekošanas prasības

Apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības, kuras jānodrošina iznomātājam;

 • Telpu un pieguļošās teritorijas ikdienas uzkopšana, atkritumu izvešana;
 • inženiertehnisko tīklu apkope;
 • elektroietaišu tehniskā apkope koplietošanas telpām;
 • ūdens, siltuma, kanalizācijas, gaisa ventilācijas, dzesēšanas instalāciju apkope un remontdarbi

Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Termiņš 2024. gada 30. aprīlis plkst.10.00.

20 darba dienas no nomas sludinājuma publicēšanas valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” mājaslapā

 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:  elektroniski parakstītus uz e-pasta adresi: telpu.noma@cfla.gov.lv Elektroniski parakstītie piedāvājumi jāiesniedz arhivēti ar paroli un parole jāatsūta atsevišķā e-pastā  līdz 2024. gada 30. aprīļa plkst. 10.00

Sludinājums sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr. 1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomā paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”.

Iesniedzot nomas piedāvājumu, jāaizpilda zemāk esošā tabula “Iznomāšanas pretendenta piedāvājums”.

 

Iznomāšanas pretendenta piedāvājums

Nr. p. k.

Pieprasītā informācija

Iznomāšanas pretendenta sniegtā informācija

1.

Fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, elektroniskā pasta adrese (ja ir), un tālrunis,

juridiskas personas (arī personālsabiedības) nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, elektroniskā pasta adrese un tālrunis

 

2.

Iznomāšanas pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods (ja ir), elektroniskā pasta adrese (ja ir) un tālruņa numurs

 

3.

Nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs, platība un lietošanas mērķis, pievienojot nekustamā īpašuma atrašanās vietas aprakstu

 

4.

Nekustamā īpašuma apraksts, tai skaitā informācija par nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli (pievienojot fotoattēlus), telpu plānojums un cita informācija, kas var raksturot piedāvāto nomas objektu, kā arī ēkas energoefektivitātes rādītājus, klasi un informāciju par ēkas atbilstību Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām (pievienojot ēkas energosertifikātu vai pagaidu energosertifikātu, kas reģistrēts būvniecības informācijas sistēmā)

 

5.

Apliecinājums, ka nepastāv tiesiski šķēršļi nekustamā īpašuma iznomāšanai vai nodošanai apakšnomā, ja attiecināms

 

6.

Informācija par piedāvātā nekustamā īpašuma kopējām faktiskajām izmaksām iepriekšējā periodā, kas nav mazāks par 12 (divpadsmit) mēnešiem

 

7.

Informācija par nekustamā īpašuma  plānotajām izmaksām nākamajam periodam, kas nav mazāks par 12 (divpadsmit) mēnešiem, tai skaitā:

 

7.1.

nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī, un apsaimniekošanas pakalpojumu izdevumi saskaņā ar Iznomāšanas pretendenta piedāvājuma 11. punktu, norādot vienas vienības izmaksas

 

7.2.

nomnieka nomas sludinājumā norādīto specifisko prasību nodrošināšanas izmaksas:

 • Nepieciešama telpa sanāksmju un semināru rīkošanai;
 • Jānodrošina tehniskā apsardze vai jānodrošina iespēja ierīkot tehnisko apsardzi;
 • Ugunsdrošības prasības atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Nepieciešams nodrošināt autostāvvietu vienai automašīnai.
 • Nodrošināta ēkas tehnisko sistēmu uzturēšana un regulāra apkope un telpu apsaimniekošana atbilstoši sanitārajām normām.

 

7.3.

komunālo pakalpojumu izmaksas

 

7.4.

kapitālieguldījumi, ja tādi ir nepieciešami

 

Nekustamā īpašuma adrese: 18.novembra iela 35, Rēzekne.

Kadastra numurs: 2100 005 07 01.

Platība: 220 m².

Lietošanas mērķis: biroja telpas.

Iznomātājs: SIA "PARTNERU PĀRVALDE".

Nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī: maksa par telpu nomu- 4,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un apsaimniekošanas pakalpojumi 2,30 EUR bez PVN, kopā: 6,30 EUR bez PVN, papildus tiek maksāts par komunālajiem pakalpojumiem.

Nomas līguma darbības termiņš: 01.11.2021.-31.10.2024.

Nekustamā īpašuma adrese: Liepājas iela 48, Kuldīga.

Kadastra apzīmējums: 62010140125.

Platība: 286,35 m².

Lietošanas mērķis: biroja telpas.

Iznomātājs: SIA „Liepājas 48”.

Nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī: maksa par telpu nomu – 7.45 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), papildus tiek maksāts par  komunālajiem pakalpojumiem. Garāžas nomas maksa mēnesī – 35 EUR bez PVN.

Nomas līguma darbības termiņš: 01.07.2021.-30.06.2024.

Nekustamā īpašuma adrese: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis.

Kadastra apzīmējums: 4201 504 0023.

Platība: 243.3 m².

Lietošanas mērķis: biroja telpas.

Iznomātājs: AS "CATA". Nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī: 5.50 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), t.i., 3.30 EUR bez PVN- nomas maksas apmērs, 2.20 EUR bez PVN- komunālo pakalpojumu izmaksas.

Garāžas nomas maksa mēnesī – 35.50 EUR bez PVN

Nomas līguma darbības termiņš: 01.06.2021.-31.05.2024.