Nomnieka nosaukums, adrese

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, juridiskā adrese: Smilšu ielā 1, Rīga, LV- 1919

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālr.nr., elektroniskā adrese

Kristīne Rubika, tālr. + 371 27017761, e-pasts: kristine.rubika@cfla.gov.lv

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta

Rēzeknes pilsēta

Nomas objekta lietošanas mērķis

Biroja telpas

Paredzamais nomas līguma termiņš

3 (trīs) gadi

Paredzamais līguma darbības uzsākšanas laiks 01.11.2021.

Nepieciešamā platība

Telpu minimālā platība- 220 m2, kurās iespējams ierīkot astoņpadsmit darba vietas, ar atsevišķu vienu telpu vadītājam.

* Aģentūra patur tiesības pēc gada samazināt vai palielināt platību, ja būs nepieciešams

Vēlamais īpašuma tehniskais stāvoklis

Telpu tehniskajam stāvoklim jābūt atbilstošam tūlītējai izmantošanai bez kapitālā remonta nepieciešamības nomas līguma darbības laikā. Telpās jābūt nodrošinātam apgaismojumam un temperatūras režīmam atbilstoši darba aizsardzības prasībām. Telpās jābūt nodrošinātam sanitārajam mezglam ar siltā un aukstā ūdensapgādi un kanalizācijas sistēmu.

Ēkai jābūt ar atbilstību Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām.

Citas prasības

  • Nepieciešama telpa sanāksmju un semināru rīkošanai;
  • Jānodrošina tehniskā apsardze vai jānodrošina iespēja ierīkot tehnisko apsardzi;
  • Ugunsdrošības prasības atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • Nepieciešams nodrošināt vismaz vienu autostāvietu.
  • Nodrošināta ēkas tehnisko sistēmu uzturēšana un regulāra apkope un telpu apsaimniekošana atbilstoši sanitārajām normām.

Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš

20 darba dienas no nomas sludinājuma publicēšanas valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” mājaslapā

Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Centrālā finanšu un līgumu aģentūrai, Smilšu iela 1, Rīga, LV- 1919.

Ņemot vērā situāciju ar COVID-19 izplatību, piedāvājumus iespējams iesniegt arī elektroniski parakstītus uz e-pasta adresi telpu.noma@cfla.gov.lv . Elektroniski parakstītie piedāvājumi jāiesniedz arhivēti ar paroli un parole jāatsūta atsevišķā e-pastā 20.09.2021.  

Sludinājums sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr. 1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomā paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”.

Nomas piedāvājums jāiesniedz atbilstoši MK 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191.

Nomas piedāvājumā jānorāda:

  1. Precīza piedāvātā īpašuma adrese;
  2. Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā adrese;
  3. Piedāvātā īres cena mēnesī, kā arī jānorāda, kas ir iekļauts īres cenā, piemēram, komunālie maksājumi, apsaimniekošanas izdevumi (dežuranta pakalpojumi, inženiertehnisko tīklu apkope, elektroietaišu tehniskā apkope koplietošanas telpām un nekustamā īpašuma apsaimniekošana kopumā, telpu un pieguļošās teritorijas uzkopšana utt.);
  4.  informācija par ēkas atbilstību Ēku energoefektivitātes likuma 4.pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām (pievienojot ēkas energosertifikātu vai pagaidu energosertifikātu, kas reģistrēts būvniecības informācijas sistēmā);
  5. informācija par nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli.

Nekustamā īpašuma adrese: Liepājas iela 48, Kuldīga.

Kadastra apzīmējums: 62010140125.

Platība: 286,35 m².

Lietošanas mērķis: biroja telpas.

Iznomātājs: SIA „Liepājas 48”.

Nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī: maksa par telpu nomu – 7.45 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), papildus tiek maksāts par  komunālajiem pakalpojumiem. Garāžas nomas maksa mēnesī – 35 EUR bez PVN.

Nomas līguma darbības termiņš: 01.07.2021.-30.06.2024.

Nekustamā īpašuma adrese: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis.

Kadastra apzīmējums: 4201 504 0023.

Platība: 243.3 m².

Lietošanas mērķis: biroja telpas.

Iznomātājs: AS "CATA". Nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī: 5.50 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), t.i., 3.30 EUR bez PVN- nomas maksas apmērs, 2.20 EUR bez PVN- komunālo pakalpojumu izmaksas.

Garāžas nomas maksa mēnesī – 35.50 EUR bez PVN

Nomas līguma darbības termiņš: 01.06.2021.-31.05.2024.