Nekustamā īpašuma adrese: 18.novembra iela 35, Rēzekne.

Kadastra numurs: 2100 005 07 01.

Platība: 220 m².

Lietošanas mērķis: biroja telpas.

Iznomātājs: SIA "PARTNERU PĀRVALDE".

Nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī: maksa par telpu nomu- 4,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un apsaimniekošanas pakalpojumi 2,30 EUR bez PVN, kopā: 6,30 EUR bez PVN, papildus tiek maksāts par komunālajiem pakalpojumiem.

Nomas līguma darbības termiņš: 01.11.2021.-31.10.2024.

Nekustamā īpašuma adrese: Liepājas iela 48, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301.

Kadastra apzīmējums: 62010140125.

Platība: 286,35 m².

Lietošanas mērķis: biroja telpas.

Iznomātājs: SIA „Liepājas 48”, reģ. Nr. 40203246360.

Nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī: 9,15 EUR (deviņi euro 15 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), papildus tiek maksāts par  komunālajiem pakalpojumiem. Garāžas nomas maksa mēnesī – 45,00 EUR (četrdesmit pieci euro 00 centi) bez PVN

Nomas līguma darbības termiņš: 01.06.2024.-31.05.2027.

Nekustamā īpašuma adrese: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis.

Kadastra apzīmējums: 4201 504 0023.

Platība: 243.3 m².

Lietošanas mērķis: biroja telpas.

Iznomātājs: AS "CATA". Nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī: 5.80 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), t.i., 3.40 EUR bez PVN- nomas maksas apmērs, 2.40 EUR bez PVN- komunālo pakalpojumu izmaksas.

Garāžas nomas maksa mēnesī – 35.50 EUR bez PVN

Nomas līguma darbības termiņš: 01.06.2024.-31.05.2027.