Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir finanšu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Finanšu ministrs iestādes pakļautību īsteno ar Finanšu ministrijas starpniecību.

Aģentūras pamatdarbs ir ārvalstu investīciju Latvijas izaugsmei pārvaldība un tā ietvaros aģentūras darba pamatprincipi ir “konsultē vispirms” principa pieeja, uzticamība, efektivitāte un nulles tolerance pret krāpšanu un korupciju.

CFLA funkcijas

 • sadarbības iestādes funkciju veikšana ES fondu 2021 – 2027 ieviešanā;
 • Atveseļošanas fonda plāna ietvaros plānoto reformu un investīciju īstenošanas pārbaužu un investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšana (ja to paredz normatīvie akti)
 • sadarbības iestādei noteikto funkciju veikšana ES fondu 2014 – 2020 ieviešanā;
 • Publiskās un privātās partnerības (turpmāk – PPP) uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkciju veikšana;
 • attīstības sadarbības aģentūras funkcijas Latvijā;
 • vadošās iestādes deleģēto funkciju veikšana Latvijas un Šveices sadarbības programmas ieviešanā;
 • ES fondu 2007 – 2013 un Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 2004. – 2009.gada plānošanas perioda (turpmāk – EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instruments (2004 -2009)) projektu pēc-uzraudzības, specifisko nosacījumu ievērošanas un projektu rezultātu ilgtspējas uzraudzības funkciju īstenošana.

Darbības misija

Uzticami un efektīvi pārvaldīt ārvalstu publiskās investīcijas Latvijas izaugsmei. 

Darbības vīzija

Kompetents partneris publisko investīciju pārvaldībā.

Prioritātes

 1. Mēs visi esam ieinteresēti, lai Latvija pēc iespējas efektīvāk spētu investēt ES fondu finansējumu tautsaimniecības attīstībā. Lai to sasniegtu, būtisks ir arī mūsu kā sadarbības iestādes ieguldījums šo investīciju projektu ieviešanā un uzraudzībā. Tāpēc viena no galvenajām prioritātēm ir jēgpilns un kvalitatīvs atbalsts projektu īstenotājiem, izglītojot, konsultējot un sniedzot atbalstu, lai veicinātu projektu īstenotāju izpratni projektu ieviešanas jautājumos, mazinātu kļūdu riskus, un palīdzētu nonākt līdz veiksmīgam un savlaicīgam rezultātam  - “konsultē vispirms” princips
 2. mūsu sniegums ir mūsu darbinieku panākumi un nopelns, un mēs izvirzām par prioritāti kompetentu, uz attīstību vērstu darbinieku atbalstošā vidē;
 3. šodienas dzīves ātrais un mainīgais ritms iezīmē nepieciešamību pēc prasmes iet laikam līdzi, nebaidīties no pārmaiņām un integrēt savā ikdienā inovatīvos risinājumus, un mēs izvirzām par prioritāti digitālās ekosistēmas attīstību;
 4. aģentūra savu vairāk nekā 25 gadu pastāvēšanā ir pierādījusi sevi kā stabilu un drošu partneri, kam var uzticēties, mūsu pakalpojumu klāsts un kompetence paplašinās ik gadu, pieprasījums pēc aģentūras pakalpojuma ir pagodinājums, vienlaikus funkciju paplašināšanas iespējas tiek izvērtētas un tāpēc kā būtiska prioritāte mūsu stratēģijā noteikta attīstības sadarbība un ekspertīzes kompetences centra funkcija.
 • Attīstība
 • Sadarbība
 • Stabilitāte
 • Godprātība
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īstenot un uzraudzīt iestādes kompetencē esošās programmas un projektus;
 • nodrošināt normatīvajos aktos, kā arī publisko tiesību līgumos noteikto programmu atbildīgo amatpersonu pienākumu izpildi iestādes kompetencē esošajos jautājumos;
 • izveidot un ieviest iestādes kompetencē esošo programmu un projektu datubāzi un arhīvu;
 • izstrādāt priekšlikumus par iestādes kompetencē esošo programmu un projektu ieviešanas un uzraudzības sistēmas uzlabošanu;
 • veikt informatīvus un konsultatīvus pasākumus, lai nodrošinātu iestādes kompetencē esošo programmu un projektu īstenošanu;
 • sadarboties ar valsts pārvaldes iestādēm, ārvalstu institūcijām un privātpersonām;
 • veikt citus ar iestādes kompetencē esošo programmu un projektu īstenošanu un uzraudzību saistītus uzdevumus.

CFLA ir akreditēta atbilstoši Eiropas Komisijas prasībām, lai administrētu:

 • Phare un Pārejas programmu atbilstoši Paplašinātai decentralizētās ieviešanas sistēmai (Extended Decentralized Implementation System);
 • Eiropas Reģionālās attīstības fondu 2004. - 2006. gada plānošanas periodā;
 • ES struktūrfondus un Kohēzijas fondu 2007. - 2013. gada plānošanas periodā;
 • ES struktūrfondus un Kohēzijas fondu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā

CFLA izveidošanas sākumā tās atbildībā bija trīs programmas ar kopējo finansējumu 28 miljoni eiro, ko administrēja pieci darbinieki. 2021. gadā ap 400 darbinieku atbildībā ir finanšu instrumenti gandrīz 6 miljardu eiro apmērā.

2015. gada oktobrī CFLA ir saņēmusi sertifikātu par atbilstību ISO 27001:2013 - informācijas drošības pārvaldības - standartam, nodrošinot nepieciešamos drošības pasākumus 2014. - 2020. gada Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas uzturēšanā. 

2023 CFLA izstrādā vidēja termiņa darbības stratēģiju (2023. - 2026. gadam)
2022 No 2022. gada 1. janvāra CFLA kļūst par attīstības sadarbības aģentūru Latvijā
2020 CFLA izstrādā vidēja termiņa darbības stratēģiju (2020. - 2022. gadam)
2016 CFLA izstrādā vidēja termiņa darbības stratēģiju (2016. - 2019. gadam)
2015 CFLA sertificē Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu atbilstoši ISO 27001:2013 - informācijas drošības pārvaldības standarta - prasībām
2014 CFLA kļūst par vienīgo sadarbības iestādi ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda vadības sistēmā
2014 Eiropas Komisija slēdz pēdējo atvērto PHARE un Pārejas programmas posmu, līdz ar to ir pabeigta CFLA noteiktā projektu rezultātu ilgtspējas novērtēšanas funkcija un PHARE un Pārejas programmu ieviešanas institūcijas funkcijas.
2014 CFLA izstrādā vidēja termiņa darbības stratēģiju (2014. - 2016. gadam)
2013 Pabeigta visu EEZ/ Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektu ieviešana un uzsākta projektu specifisko vai vispārīgo nosacījumu izpildes kontrole pēc projektu pabeigšanas.
2013 Pēdējiem  CFLA administrētajiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) (2004-2006) projektiem noslēdzas rezultātu uzturēšanas uzraudzības periods, tādējādi noslēdzot visu CFLA administrēto ERAF (2004-2006) projektu ilgtspējas uzraudzību.
2013

CFLA kļūst par Finanšu ministrijas pakļautības iestādi

2009 Ministru kabinets CFLA deleģē uzraudzības institūcijas funkciju publiskās un privātās partnerības projektu ietvaros.
2009 CFLA pabeigusi Pārejas programmas ietvaros īstenojamo projektu ieviešanu un maksājumu veikšanu finansējuma saņēmējiem, nodrošinot pieejamā finansējuma apguvi 95,4% apjomā.
2009 CFLA pabeigusi 2004.-2006.gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu ieviešanu, apgūstot 106,99% no Latvijai pieejamā ERAF finansējuma.
2008 CFLA kļūst par atsevišķu Finanšu ministrijas deleģēto funkciju veicēju Latvijas - Šveices sadarbības programmas ieviešanā.
2008 CFLA kļūst par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas sertificēšanas iestādi.
2007 CFLA kļūst par nozaru ministriju (Finanšu ministrijas, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Vides ministrijas un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (2011.gada 1.janvārī Vides ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija tika apvienotas, izveidojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju), ar 2011.gada 1.novembri arī Veselības ministrijas) deleģēto sadarbības iestādes funkciju veicēju 2007.-2013.gada ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda apguves periodā.
2005 CFLA kļūst par atsevišķu Finanšu ministrijas deleģētu funkciju veicēju EEZ / Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansēto programmu ieviešanā.
2004 CFLA kļūst par 2004.-2006.gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2.līmeņa starpniekinstitūciju.
2004 CFLA kļūst par Šengenas konvencijas finanšu instrumenta ieviešanas iestādi.
30.07.2004. Eiropas Komisija nosaka CFLA kā pilntiesīgu Phare / Pārejas programmas ieviešanas aģentūru, kas dod CFLA tiesības strādāt, nepiemērojot Eiropas Komisijas pirmsdarījumu (ex-ante) kontroli.
01.01.2004. CFKV tiek reorganizēta par valsts aģentūru Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.
2001-2004 CFKV kļūst par ISPA projektu ieviešanas uzraugu – veic divu ISPA ieviešanas aģentūru (Satiksmes un Vides ministriju) pirmsdarījumu kontroli (iepirkumu dokumentu, maksājumu, izdevumu deklarāciju pārbaude).
2000 CFKV kļūst par Phare Ekonomiskās un sociālās kohēzijas programmas ieviešanas aģentūru. Papildus iepirkumu projektiem tiek administrētas arī grantu shēmas, tas ir nozīmīgs solis struktūrfondu projektu ieviešanas sagatavošanai.
1997 Saskaņā ar 1997.gada 21.oktobrī parakstīto Saprašanās memorandu starp Eiropas Komisiju un Latvijas Republikas valdību par Eiropas Komisijas finansēto programmu decentralizētās ieviešanas sistēmas darbības uzsākšanu Latvijā, tiek izveidota Centrālā finanšu un kontraktu vienība (CFKV). CFKV uzsāk darbību, administrējot trīs Phare programmas ar kopējo finansējumu 28 miljoni eiro, tajā strādā pieci darbinieki.