• Atbalsts projektu iesniedzējiem atlases laikā:

  • Konsultatīvais atbalsts pirms projektu iesniegumu iesniegšanas – semināri, konsultācijas klientam ērtākā veidā;
  • Normatīvo aktu un projektu atlases dokumentu pieejamība CFLA tīmekļvietnē un tajos ietverto prasību izskaidrošana;
  • Īpašs konsultatīvs atbalsts ierobežoto projektu iesniegumu atlasēs  kā kopējam sabiedrības labumam nozīmīgu projektu iesniedzējiem, paredzot projektu iesniegumu priekšizskatīšanu to sagatavošanas laikā, t.sk. īpašu uzmanību pievēršot aspektiem, kuri nenodrošina atbilstību vērtēšanas kritērijiem, kā arī iespēja precizēt projekta iesniegumu pirms CFLA lēmuma.
 • Atbalsts projektu īstenotājiem, uzsākot projektu un ieviešot:

  • Ieviešanas nosacījumu (normatīvais regulējums, līgums) izskaidrošana pirms līguma noslēgšanas – semināros, konsultācijās klientam ērtākā veidā;
  • Iespēja veikt precizējumus projekta iesniegumā pirms līguma noslēgšanas, kas neskar vērtēšanas kritērijus un nemaina projekta būtību;
  • Konsultatīvais atbalsts (semināri, konsultācijas klientam ērtākā veidā) ieviešanas laikā, t.sk. piesaistot nepieciešamos speciālistus iepirkumu, valsts atbalsta, u.c. jomās;
  • Atgādinājumi projektu īstenotājiem (Projektu portālā sadaļā “Saziņa”, telefoniski utt.) par iesniedzamajiem dokumentiem, to iesniegšanas termiņiem, kā arī brīdinot par iespējamām sekām vai riskiem to neiesniegšanas gadījumā;
  • Pieejamība: esam pieejami gan telefoniski, gan MS Teams vidē, gan klātienē Rīgā vai reģionālajos birojos, t.sk. Projektu portālā sadaļā “Saziņa”;
  • Metodikas, skaidrojumi, vadlīnijas, biežāk uzdoto jautājumu un pieļauto kļūdu apkopojums, kas pieejami CFLA mājaslapā attiecīgās programmas sadaļā vai “Palīgs finansējuma saņēmējam” sadaļā.
 • Rīki projektu īstenotājiem:

  • Pašpārbaudes rīki: iepirkumu pašpārbaužu lapas CFLA mājaslapā;
  • Projektu portāla funkcionalitātes: atgādinājumi ziņojumu dēlī (dashboard), brīdinājumi par kļūdām ievadītajos datos, skaidrojumi par datu lauku aizpildīšanu.
 • Sadarbība, pieredze:

  • Ar politikas plānotājiem (nozaru ministrijām), kuru atbildībā ir investīciju ieviešanas nosacījumu, atlases kritēriju, vienkāršoto izmaksu metodiku izstrāde. Aģentūra sniedz priekšlikumus šo ieviešanas nosacījumu izstrādes posmā, t.sk. ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, kļūdas un labo praksi.
  • Dialogs ar projektu īstenotāju pārstāvju grupām (piem., uzņēmēju, pašvaldību) – gan skaidrojot un informējot, gan risinot aktuālus jautājumus.
 • Preventīvās pārbaudes:

  • Iepirkumu pirmspārbaudes;
  • Iepirkumu plānu pārbaudes;
  • Daudzlīmeņu projektu īstenotāju iekšējās kontroles sistēmas izvērtējumi.
 • Iespēja veikt precizējumus vai sniegt skaidrojumus pirms lēmumu pieņemšanas:

  • Pirms maksājumu pieprasījumu apstiprināšanas iespēja precizēt sniegto informāciju novēršot kļūdas iesniegtajā maksājuma pieprasījumā;
  • Iespēja novērst pārbaudēs projektu īstenošanas vietā konstatētās atkāpes;
  • Projektu īstenotāji aicināti sniegt skaidrojumu vai papildu informāciju par CFLA konstatējumiem, kas var radīt finansiāli nelabvēlīgu lēmumu.

NB! Projektu īsteno finansējuma saņēmējs!

 • Projekta mērķa, aktivitāšu, rezultātu, resursu un laika grafika rūpīga un atbildīga plānošana un ieviešana ir projektu īstenotāja atbildība. Aģentūra neveic projekta ieviešanu.
 • Aģentūra sniedz atbalstu, konsultē, sniedz ieteikumus, balstoties uz tās rīcībā pieejamo informāciju, bet lēmumi par izvēlētajiem risinājumiem, ieviešanas metodēm un darbībām ir paša projektu ieviesēja kompetencē.
 • Projekta ietvaros noslēgto līgumu civiltiesiskās attiecības starp pasūtītāju (projekta īstenotāju) un izpildītāju, kā arī sadarbības līgumi ar projekta partneriem ir šo pušu atbildība. Aģentūra nav šo civiltiesisko attiecību puse un neiejaucas līgumu īstenošanā vai strīdos.

Lai sadarbība būtu veiksmīgāka:

 • Aicinām iepazīties ar projekta ieviešanas līguma nosacījumiem, kā arī Projektu portālā un mājaslapā pieejamo informāciju!
 • Aicinām savlaicīgi sazināties ar aģentūru, ja rodas riski projekta ieviešanā!