ES fondu grafiskais ansamblis

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2014. - 2020.gada plānošanas periodā administrē Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda (ES fondi) līdzfinansētos projektus.

Šajā plānošanas periodā CFLA veic sadarbības iestādes funkcijas, nodrošinot fondu praktisko ieviešanu sadarbībā ar šādām ministrijām:

Informācija par ES fondu administrēšanas sistēmu Latvijā - ES fondu tīmekļa vietnē:

www.esfondi.lv

CFLA darbības mērķis ES fondu ietvaros.

Nodrošināt normatīvajiem aktiem un ES fondu (2014-2020) atbildīgo iestāžu funkciju deleģējumam atbilstošu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ES fondu ietvaros piešķirto līdzekļu investēšanu.

CFLA funkcijas

Veicot sadarbības iestādes funkcijas ES fondu ieviešanas sistēmas ietvaros, CFLA:

 • organizē projektu atlases konkursus un atlasa projektus;
 • sagatavo un pārbauda projektu ieviešanai nepieciešamos dokumentus;
 • slēdz līgumus / vienošanās ar finansējuma saņēmējiem par projektu īstenošanu;
 • uzrauga līdzfinansēto projektu ieviešanu (pārbauda iepirkumu plānus, veic iepirkumu pirms-pārbaudes, izskata un apstiprina līgumu / vienošanos grozījumus, projektu ieviešanas progresa pārskatus, maksājumu pieprasījumus, veic pārbaudes projektu īstenošanās vietās);
 • veic līdzfinansējuma un valsts budžeta dotācijas atmaksu finansējuma saņēmējiem;
 • sagatavo maksājuma pieteikumus izdevumu deklarēšanai Eiropas Komisijai;;
 • sniedz konsultācijas projektu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem;
 • sniedz pārskatus un informāciju Latvijas un ES institūcijām par līdzfinansēto projektu īstenošanu.

Informācija par projektu atlases un īstenošanas procesu infografikā šeit.

lv

Kā notiek ES fondu ieviešana?

 • Partnerības līgums – Partnerības līgums ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam ir hierarhiski augstākais plānošanas dokuments, kas tiek saskaņots ar EK un kas sevī ietver visu ES fondu atbalstu Latvijā. Līgumā ir izklāstīta Latvijas stratēģija attiecībā uz ES fondu efektīvu un lietderīgu izmantošanu, lai īstenotu ES 2020 stratēģijā noteikto. Ministru kabinetā Partnerības līgums tika apstiprināts 03.06.2014., Eiropas Komisijā - 20.06.2014.
 • Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likums – tajā noteikti ES fondu vadības vispārējie pamatprincipi 2014. – 2020. gadam: ES fondu vadībā iesaistīto institūciju un finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumi, uzraudzības komitejas darbības pamatnoteikumi un sastāvs, deleģējums Ministru kabinetam noteikt, kā tiek nodrošināti ES fondu vadības posmi, ES fondu vadībā iesaistīto institūciju pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība, kā arī informācijas atklātības nosacījumi attiecībā uz informāciju, kas saistīta ar projektiem. Likums pieņemts Saeimā 03.07.2014., spēkā no 11.07.2014.
 • Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” – programma nosaka ES fondu investīciju principus, sasniedzamos rezultātus un atbalsta jomas visam fondu apguves periodam. Programma apstiprināta Eiropas Komisijā 11.11.2014.
 • Ministru kabineta noteikumu izstrāde - lai definētu nosacījumus katra specifiskā atbalsta mērķa ieviešanai. Noteikumu projektus izstrādā atbildīgās iestādes – nozaru ministrijas. Nosacījumus konkrēto aktivitāšu ieviešanai izstrādā pakāpeniski.