9.1.1.1. Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem
9.1.1.2. Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi
9.1.1.3. Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai
9.1.2. Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū
9.1.3. Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti
9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācija
9.1.4.2. Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju  (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana
9.1.4.3. Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana
9.1.4.4. Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)
9.2.1.1. Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās
9.2.1.2. Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings
9.2.1.3. Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē
9.2.2.1. Deinstitucionalizācija
9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide
9.2.2.3. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana
9.2.2.3. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana, 2. uzsaukums
9.2.2.3. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana, 3. kārta
9.2.3. Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai
9.2.4.1. Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei
9.2.5. Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas
9.2.6. Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju
9.2.7. Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai
9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai, 1. kārta
9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai, 2. kārta
9.3.1.2. Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru - 1. kārta
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru - 1. kārta, 2. apakškārta
9.3.2. (13.1.5.)

Atveseļošanās pasākumi veselības nozarē - 1. kārtas 3. apakškārta

9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru - 2. kārta
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru - 3. kārta
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 4. kārta, 1. apakškārta (ģimenes ārstu prakšu attīstība)
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 4. kārta, 1. apakškārtas 2.uzsaukums (ģimenes ārstu prakšu attīstība)
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 4. kārta, 1. apakškārtas 3.uzsaukums (ģimenes ārstu prakšu attīstība)
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 4. kārta, 2. apakškārta (primārās aprūpes centru attīstība)