Vispārīga informācija

Pasākuma mērķis

Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Projektu atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Finansējuma saņēmējs

  • pašvaldība, kas ir Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībniece.
  • Slimību profilakses un kontroles centrs.

Atbildīgā iestāde

Veselības ministrija

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi

 

Konsultācijas, atbildes uz jautājumiem

 Uzdotie jautājumi un atbildes

Ar projektu īstenošanu saistītus jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pastu: veselibasprojekti@cfla.gov.lv

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem tiek publicētas sadaļā "Uzdotie jautājumi un atbildes".

 

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Projekta īstenošanai nepieciešamās veidlapas

Ja esat CFLA vadības informācijas sistēmas lietotājs, tad ar projektu saistītā dokumentu aprite notiek tikai elektroniski, izmantojot šo sistēmu.

Līgums

Vienošanās - SPKC
Vienošanās - pašvaldībām

Izziņa par ierosinātajiem grozījumiem projektā

 

Projekta īstenošanas laikā iesniedzamie dokumenti

Iepirkuma plāna veidlapa

Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks

Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks (ar EKK)
Maksājuma pieprasījums
Apliecinājums par interešu konflikta neesamību
Projekta darba plāns
Mēneša pasākumu grafiks (ieteicamā forma)
Projekta gada darba plāns
Pārskats par projekta dalībniekiem

Palīgmateriāli

Vadlīnijas par tiešo attiecināmo izmaksu pamatojošiem dokumentiem 2014. – 2020.gada plānošanas perioda 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros”
Citas vadlīnijas un skaidrojumi (esfondi.lv)  
Dalībnieku aptaujas anketa
Pasākumu grafiks (ieteicamā forma)
Biežāk pieļautās kļūdas ES fondu projektu iepirkumos
Iepirkumu plānošana
Paraugs vecāku/aizbildņu informēšanai par bērna dalību projekta pasākumā
Projekta budžeta 2017.-2023.gadam kopsavilkuma paraugs
Metodiskie norādījumi pasākumu organizēšanai tiešsaistē
 

 

Informatīvie materiāli

Prezentācijas (13.07.2016. seminārs):

Vispārējie nosacījumi atbalsta saņemšanai 9.2.4.2.pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros
Dalībnieku uzskaite projektu pasākumos atbilstoši ESF Regulas prasībām

Projekta ietvaros atbalstāmās darbības

Informācija par projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu un iesniegšanu
Iepirkumu plānošana
Izmaiņas Publisko iepirkumu likumā
Iepikumā biežāk pieļautās kļūdas
Projektu praktiskā ieviešana: izmaksas, pamatojošie dokumenti

Semināra video (13.07.2016.) pieejams LPS mājas lapā

Prezentācijas (26.10.2017. seminārs)

Izmaiņas regulējumā par ESF atbalstu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanai (Veselības ministrija)
Veselības veicināšanas un slimību profilakses plāns un tā praktiskā izmantošana (Veselības ministrija)
Pašvaldībās īstenoto veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu saturiskā uzraudzība (Veselības ministrija)
9.2.4.2. pasākuma ieviešanas aktualitātes (CFLA)
Projektu praktiskā ieviešana un pārbaužu veikšana, publicitātes prasības (CFLA)
Attiecināmās izmaksas un to pamatojošie dokumenti, biežāk pieļautās kļūdas (CFLA)

26.10.2017. semināra video

 

 

ES fonda finansējuma saņēmējam projekts jāīsteno saskaņā ar ES fondu vadību regulējošo ES un Latvijas normatīvo aktu noteikumiem. Sevišķu uzmanību lūdzam pievērst iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūru likumības uzraudzība, metodiskā palīdzība un konsultācijas saistībā ar iepirkuma procedūru ievērošanu ir Iepirkumu uzraudzības biroja kompetence, lūdzam izmantot http://www.iub.gov.lv/ sadaļā Tiesību akti  un Iepirkumu vadlīnijas publicētos materiālus, tai skaitā:

Vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas 

Plašāka informācija par Latvijai pieejamo ES fondu finansējumu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, t.sk., saistošie politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti ir pieejami ES fondu mājas lapā.

Par 2014. - 2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzību, t.sk. metodika

Metodika horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda vadībā un ieviešanā iesaistītajiem

Informācija par e paraksta lietošanu

UZMANĪBU! 18.04.2020. ir stājušies spēkā 14.04.2020. Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprinātie grozījumi specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošajos MK noteikumos.

Grozījumi paredz vienkāršot projektu ieviešanas procesu un samazināt administratīvo slogu, atsakoties no otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas un pagarinot pirmās atlases kārtas ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas periodu, kā arī mainot iznākuma rādītāju no iedzīvotāju skaita uz pasākumu skaitu.

Lai nodrošinātu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanu 2020.-2023.gadā, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra līdz 2020.gada 1.maijam nosūtīs uzaicinājumu finansējuma saņēmējiem iesniegt priekšlikumus par grozījumiem projekta īstenošanas nosacījumos, paredzot veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus 2020.–2023.gadā, palielinot projektu attiecināmo izmaksu kopsummu un nosakot individuāli sasniedzamos iznākuma rādītājus projekta īstenošanai no 2020.gada līdz 2023.gadam.

Finansējuma saņēmējam projekta grozījumu priekšlikumi jāiesniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā no uzaicinājuma saņemšanas dienas.