Par CFLA 2024. gada budžetu

Kopumā izpildāmo budžeta apakšprogrammu izdevumi 2024. gadā plānoti 339 632 556 euro apmērā, t.sk. finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, kā arī citu Eiropas Savienības finanšu instrumentu finansēto projektu īstenošanai plānots 320 123 634 euro apmērā, savukārt finansējums aģentūras veicamo funkciju finansēšanai plānots 19 508 922 euro apmērā.

 

Budžets 2024
Apakšprogrammas

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritēriji un darba samaksas apmērs sadalījumā pa amatu grupām.

Darba samaksa

Mēnešalga un tās noteikšanas kritēriji

Centrālā finanšu un līgumu aģentūras amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgu nosaka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu atbilstoši apstiprinātajai mēnešalgas grupai un amatpersonas (darbinieka) kvalifikācijas pakāpei.

Amatam atbilstošo mēnešalgas grupu nosaka, pamatojoties uz amatu saimi un līmeni saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”.

Amatpersonas (darbinieka) kategoriju nosaka, piemērojot šādus individuālā vērtējuma kritērijus:

 • amata (dienesta, darba) pienākumu izpilde, kuru nosaka atbilstoši amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu ikgadējam novērtējumam;
 • amatpersonas profesionālā pieredze, kas būtiska iestādes funkciju veikšanai.

Piemaksas un to noteikšanas kritēriji

Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā amatpersonām (darbiniekiem) var izmaksāt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktās piemaksas:

 • ja papildus tiešajiem pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu amatpersonu (darbinieku), pilda vakanta amata pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus, ne vairāk kā 20% no noteiktās mēnešalgas, izvērtējot darba sarežģītības pakāpi, apjomu un atbildības līmeni.

Sociālās garantijas

Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā tiek izmaksāti šādi pabalsti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu:

 • atlaišanas pabalsts;
 • pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi vienas minimālās mēneša darba algas apmērā.

Mācību maksas un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumi tiek kompensēti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.565 Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām.

Atvaļinājumi

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras amatpersonām (darbiniekiem) saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Darba likumu piešķir šādus apmaksātus atvaļinājumus:

 • ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu;
 • papildatvaļinājumu atbilstoši amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu novērtējumam iepriekšējā periodā:
 1. desmit darba dienas, ja darba izpilde pārsniedz prasības visā novērtēšanas periodā (vērtējums „teicami”);
 2. deviņas darba dienas, ja darba izpilde pārsniedz prasības atsevišķos novērtēšanas perioda posmos vai atsevišķos darba izpildes kritērija aspektos (vērtējums „ļoti labi”);
 3. astoņas darba dienas, ja darba izpilde pilnībā atbilst prasībām visā novērtēšanas periodā (vērtējums „labi”);
 4. piecas darba dienas, ja kopējā darba izpilde pilnībā atbilst prasībām visā novērtēšanas periodā (vērtējums „labi”), bet rezultāta vai ieguldījuma kritēriju vērtējums kopumā ir novērtēts ar vērtējumu „jāpilnveido” darba izpilde neatbilst daļai prasību visā novērtēšanas periodā.
 • papildatvaļinājumu:
 1. darbiniekiem, kuru aprūpē ir trīs vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam, — trīs darba dienas;
 2. darbiniekiem, kuru aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem, — vienu darba dienu.
 • mācību atvaļinājumu studiju gala pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu kārtošanai - 20 darba dienas gadā.

CFLA pamatbudžeta apakšprogrammu tāmes lūdzam skatīt Valsts kases mājaslapas sadaļā “Pārskati un tāmes”.