Likumi

Ministru kabineta noteikumi

06.10.2009. 1152 Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai
13.10.2009. 1184 Publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrācijas un uzskaites kārtība
20.10.2009. 1216 Noteikumi par uzraudzības institūcijas darbību un publiskā partnera vai tā pārstāvja līguma izpildes pārskata sniegšanu
28.02.2017. 102 Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību
28.02.2017. 105 Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām
28.02.2017. 108 Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi
28.02.2017. 109 Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem
28.02.2017. 110 Noteikumi par depozīta maksājumu