Vispārīga informācija

Pasākuma mērķis Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem
Projektu atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Finansējuma saņēmējs Plānošanas reģioni
Atbildīgā iestāde Labklājības ministrija

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Projekta īstenošanai nepieciešamās veidlapas

Ja esat CFLA vadības informācijas sistēmas lietotājs, tad ar projektu saistītā dokumentu aprite notiek tikai elektroniski, izmantojot šo sistēmu.

Līgums

Līgums (30.09.2015. redakcija)

Izziņa par ierosinātajiem grozījumiem projektā

Projekta īstenošanas laikā iesniedzamie dokumenti

Iepirkuma plāna veidlapa

Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks

Maksājuma pieprasījums
Pārskats par PVN summām, kuras struktūrfonda saņēmējs paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās
Apliecinājums par interešu konflikta neesamību
Pārskats par projekta dalībniekiem

Palīgmateriāli

Pasākumu grafiks (ieteicamā forma)
VSAC speciālistu piemaksas vienas vienības izmaksu metodika – 12.08.2022. redakcija
INFOGRAFIKA: Klienta lieta, ko veido personai, kura saņem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu

 

Vienas vienības izmaksu metodika (VVIM) - 28.03.2023. redakcija
VVIM 1. pielikums - pakalpojuma "Aprūpe mājās" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 2. pielikums - pakalpojuma "Dienas aprūpes centrs" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 3. pielikums - pakalpojuma "Grupu māja (dzīvoklis)" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 4. pielikums - pakalpojuma "Specializētā darbnīca" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojum

 

VVIM 5. pielikums - pakalpojuma "Psihologa konsultācijas un individuālais atbalsts" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 6. pielikums - pakalpojuma "Atbalsta grupas un grupas nodarbības" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 7. pielikums - pakalpojuma "Sociālā aprūpe" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 8. pielikums - faktiski sniegto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pamatojošā dokumentācija
VVIM 9. pielikums - faktiski sniegtā pakalpojuma “Sociālā aprūpe” pamatojošā dokumentācija

  

Vienas vienības izmaksu metodika (VVIM) - 20.03.2023. redakcija
VVIM 1. pielikums - pakalpojuma "Aprūpe mājās" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 2. pielikums - pakalpojuma "Dienas aprūpes centrs" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 3. pielikums - pakalpojuma "Grupu māja (dzīvoklis)" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 4. pielikums - pakalpojuma "Specializētā darbnīca" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojum
VVIM 5. pielikums - pakalpojuma "Psihologa konsultācijas un individuālais atbalsts" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 6. pielikums - pakalpojuma "Atbalsta grupas un grupas nodarbības" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 7. pielikums - pakalpojuma "Sociālā aprūpe" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 8. pielikums - faktiski sniegto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pamatojošā dokumentācija
VVIM 9. pielikums - faktiski sniegtā pakalpojuma “Sociālā aprūpe” pamatojošā dokumentācija
Vienas vienības izmaksu metodika (VVIM) - 03.03.2023. redakcija
VVIM 1. pielikums - pakalpojuma "Aprūpe mājās" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 2. pielikums - pakalpojuma "Dienas aprūpes centrs" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 3. pielikums - pakalpojuma "Grupu māja (dzīvoklis)" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 4. pielikums - pakalpojuma "Specializētā darbnīca" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 5. pielikums - pakalpojuma "Psihologa konsultācijas un individuālais atbalsts" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 6. pielikums - pakalpojuma "Atbalsta grupas un grupas nodarbības" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 7. pielikums - pakalpojuma "Sociālā aprūpe" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 8. pielikums - faktiski sniegto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pamatojošā dokumentācija
VVIM 9. pielikums - faktiski sniegtā pakalpojuma “Sociālā aprūpe” pamatojošā dokumentācija
Vienas vienības izmaksu metodika (VVIM) - 30.09.2022. redakcija
VVIM 1. pielikums - pakalpojuma "Aprūpe mājās" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 2. pielikums - pakalpojuma "Dienas aprūpes centrs" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 3. pielikums - pakalpojuma "Grupu māja (dzīvoklis)" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 4. pielikums - pakalpojuma "Specializētā darbnīca" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 5. pielikums - pakalpojuma "Psihologa konsultācijas un individuālais atbalsts" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 6. pielikums - pakalpojuma "Atbalsta grupas un grupas nodarbības" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 7. pielikums - pakalpojuma "Sociālā aprūpe" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 8. pielikums - faktiski sniegto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pamatojošā dokumentācija
VVIM 9. pielikums - faktiski sniegtā pakalpojuma “Sociālā aprūpe” pamatojošā dokumentācija
Vienas vienības izmaksu metodika (VVIM) - 11.08.2021. redakcija
VVIM 1. pielikums - pakalpojuma "Aprūpe mājās" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 2. pielikums - pakalpojuma "Dienas aprūpes centrs" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 3. pielikums - pakalpojuma "Grupu māja (dzīvoklis)" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 4. pielikums - pakalpojuma "Specializētā darbnīca" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 5. pielikums - pakalpojuma "Psihologa konsultācijas un individuālais atbalsts" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 6. pielikums - pakalpojuma "Atbalsta grupas un grupas nodarbības" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 7. pielikums - pakalpojuma "Sociālā aprūpe" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 8. pielikums - faktiski sniegto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pamatojošā dokumentācija
VVIM 9. pielikums - faktiski sniegtā pakalpojuma “Sociālā aprūpe” pamatojošā dokumentācija
Vienas vienības izmaksu metodika (VVIM) - 04.06.2019. redakcija
VVIM 1. pielikums - pakalpojuma "Aprūpe mājās" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums

 

VVIM 2. pielikums - pakalpojuma "Dienas aprūpes centrs" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 3. pielikums - pakalpojuma "Grupu māja (dzīvoklis)" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 4. pielikums - pakalpojuma "Specializētā darbnīca" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 5. pielikums - pakalpojuma "Speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 6. pielikums - pakalpojuma "Atbalsta grupas un grupas nodarbības" vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķins un pamatojums
VVIM 7. pielikums - faktiski sniegto pakalpojumu pamatojošā dokumentācija

ES fonda finansējuma saņēmējam projekts jāīsteno saskaņā ar ES fondu vadību regulējošo ES un Latvijas normatīvo aktu noteikumiem. Sevišķu uzmanību lūdzam pievērst iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūru likumības uzraudzība, metodiskā palīdzība un konsultācijas saistībā ar iepirkuma procedūru ievērošanu ir Iepirkumu uzraudzības biroja kompetence, lūdzam izmantot http://www.iub.gov.lv/ sadaļā Tiesību akti  un Iepirkumu vadlīnijas publicētos materiālus, tai skaitā:

Vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas 

Plašāka informācija par Latvijai pieejamo ES fondu finansējumu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, t.sk., saistošie politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti ir pieejami ES fondu mājas lapā.

Par 2014. - 2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzību, t.sk. metodika

Metodika horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda vadībā un ieviešanā iesaistītajiem

Informācija par e paraksta lietošanu