Vispārīga informācija

Pasākuma mērķis Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība pašvaldībās
Projektu atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Finansējuma saņēmējs

Reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldības un pašvaldības, kas nav nacionālās vai reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldība pašvaldības, kuras ir:

  • plānošanas reģionu sadarbības partneri 9.2.2.1. pasākuma ietvaros;
  • iekļautas plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānos.
Atbildīgā iestāde Labklājības ministrija

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Ja esat CFLA vadības informācijas sistēmas lietotājs, tad ar projektu saistītā dokumentu aprite notiek tikai elektroniski, izmantojot šo sistēmu.

Līgums

Līgums

Izziņa par ierosinātajiem grozījumiem projektā

Projekta īstenošanas laikā iesniedzamie dokumenti

Iepirkuma plāna veidlapa

Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks (ar EKK)
Maksājuma pieprasījums
Pārskats par PVN summām, kuras struktūrfonda saņēmējs paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās
Apliecinājums par interešu konflikta neesamību
Pārskats par enerģijas patēriņu pirms un pēc projekta īstenošanas

Palīgmateriāli

Skaidrojums par pakalpojumu sniegšanu 9.3.1.1. pasākuma projektos attīstītajā infrastruktūrā

Tiešsaistes seminārs par vides pieejamību deinstitucionalizācijas projektos, 24.11.2020.

Video Skatīties video
Prezentācija

Vebinārs Biežāk pieļautās kļūdas publiskajos iepirkumos deinstitucionalizācijas projektu īstenošanā, 23.04.2020.

Video Skatīties YouTube
Prezentācija
Atbildes uz jautājumiem

Prezentācijas no semināra par projektu īstenošanu

Biežāk pieļautās kļūdas projektu publiskajos iepirkumos

9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" projektu īstenošanas nosacījumi

Prezentācijas no 24.01.2020. semināra par projektu īstenošanu

Biežāk pieļautās kļūdas projektu publiskajos iepirkumos

9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" projektu īstenošanas nosacījumi

ES fonda finansējuma saņēmējam projekts jāīsteno saskaņā ar ES fondu vadību regulējošo ES un Latvijas normatīvo aktu noteikumiem. Sevišķu uzmanību lūdzam pievērst iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūru likumības uzraudzība, metodiskā palīdzība un konsultācijas saistībā ar iepirkuma procedūru ievērošanu ir Iepirkumu uzraudzības biroja kompetence, lūdzam izmantot http://www.iub.gov.lv/ sadaļā Tiesību akti  un Iepirkumu vadlīnijas publicētos materiālus, tai skaitā:

Vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas 

Plašāka informācija par Latvijai pieejamo ES fondu finansējumu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, t.sk., saistošie politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti ir pieejami ES fondu mājas lapā.

Par 2014. - 2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzību, t.sk. metodika

Metodika horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda vadībā un ieviešanā iesaistītajiem

Informācija par e paraksta lietošanu