Vispārīga informācija

Pasākuma mērķis Palielināt personu ar invaliditāti un personu ar garīga rakstura traucējumiem integrāciju sabiedrībā un darba tirgū
Projektu atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Finansējuma saņēmējs Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Atbildīgā iestāde Labklājības ministrija

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1.pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" īstenošanas noteikumi

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Projekta īstenošanai nepieciešamās veidlapas

Ja esat CFLA vadības informācijas sistēmas lietotājs, tad ar projektu saistītā dokumentu aprite notiek tikai elektroniski, izmantojot šo sistēmu.

Līgums

Līgums

Izziņa par ierosinātajiem grozījumiem projektā

Projekta īstenošanas laikā iesniedzamie dokumenti

Iepirkuma plāna veidlapa

Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks

Maksājuma pieprasījums
Pārskats par PVN summām, kuras struktūrfonda saņēmējs paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās
Apliecinājums par interešu konflikta neesamību
Atskaite par faktiski sniegtajiem pakalpojumiem
Pārskats par projekta dalībniekiem

Palīgmateriāli

Pasākumu grafiks (ieteicamā forma)
Vienas vienības izmaksu metodika (11.12.2015. redakcija)
Vienas vienības izmaksu metodika (31.05.2017. redakcija)

Vienas vienības izmaksu metodika (11.05.2018. redakcija)

Vienas vienības izmaksu metodika (30.01.2020. redakcija)
Metodikas 1. pielikums (NVA) (30.01.2020. redakcija)
Metodikas 2. pielikums (SIVA) (30.01.2020. redakcija)
Vienas vienības izmaksu metodika (23.02.2022. redakcija)
Metodikas 1. pielikums (NVA) (23.02.2022. redakcija)
Metodikas 2. pielikums (SIVA) (23.02.2022. redakcija)
Vienas vienības izmaksu metodika (27.03.2023. redakcija)
Metodikas 1. pielikums (NVA) (27.03.2023. redakcija)
Metodikas 2. pielikums (SIVA) (27.03.2023. redakcija)

 

ES fonda finansējuma saņēmējam projekts jāīsteno saskaņā ar ES fondu vadību regulējošo ES un Latvijas normatīvo aktu noteikumiem. Sevišķu uzmanību lūdzam pievērst iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūru likumības uzraudzība, metodiskā palīdzība un konsultācijas saistībā ar iepirkuma procedūru ievērošanu ir Iepirkumu uzraudzības biroja kompetence, lūdzam izmantot http://www.iub.gov.lv/ sadaļā Tiesību akti  un Iepirkumu vadlīnijas publicētos materiālus, tai skaitā:

Vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas 

Plašāka informācija par Latvijai pieejamo ES fondu finansējumu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, t.sk., saistošie politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti ir pieejami ES fondu mājas lapā.

Par 2014. - 2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzību, t.sk. metodika

Metodika horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda vadībā un ieviešanā iesaistītajiem

Informācija par e paraksta lietošanu