Priekšizpētes veikšana paredzamās līgumcenas noteikšanai

Pasūtītāja pienākums veikt priekšizpēti izriet no Publisko iepirkumu likuma (PIL) 2.pantā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (SPSIL) 2.pantā noteiktā mērķa, proti, nodrošināt pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un publisko personu līdzekļu efektīvu izmantošanu. Atbilstoši PIL 11.panta (SPSIL – 14.panta) regulējumam pasūtītājam ir pienākums noteikt paredzamo līgumcenu, lai izvēlētos atbilstošu iepirkuma veidu un piemērojamo procedūru.

No PIL un SPSIL mērķiem, regulējuma par paredzamās līgumcenas noteikšanu, kā arī iestādes pienākuma pamatot tās pieņemtos lēmumus saistībā ar finanšu izlietojumu (it īpaši - Eiropas Savienības fondu projektos atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 18.panta pirmās daļas 8.punkta regulējumam) izriet nepieciešamība dokumentēt paredzamās līgumcenas noteikšanas procesu.

Detalizēts Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) skaidrojums par priekšizpētes veikšanu paredzamās līgumcenas noteikšanai ir pieejams IUB tīmekļa vietnē.

! Ja projektā ir paredzēta BŪVNIECĪBA:

Noderīga informācija - par būvniecību no ieceres līdz nodošanai ekspluatācijā

Zaļais publiskais iepirkums

Īstenojot Eiropas Savienības fondu līdzfinansētus projektus, viens no horizontālajiem principiem ir „Ilgtspējīga attīstība” - tam viens no darbības programmas uzraudzības rādītājiem ir „Zaļais publiskais iepirkums” (ZPI), kas attiecīgi tiek iekļauts vairāku specifisko atbalsta mērķu atlases kritērijos.

Aģentūra aicina iepazīties ar VARAM izstrādātajiem Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”.

Ja projekta iesniedzējs ir plānojis vienā vai vairākos projekta ietvaros plānotajos iepirkumos piemērot ZPI, vēršam uzmanību, ka CFLA projekta īstenošanas laikā pārbaudīs, vai tas tiek ievērots un ZPI piemērots plānotajā apjomā.

Vairāk informācijas par ZPI - VARAM mājaslapā.

VARAM skaidrojums par zaļā publiskā iepirkuma principu ievērošanu gaismas diožu spuldzes – LED lampu iegādei būvdarbu projekta ietvaros - šeit.

Iepirkumu plāns

10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas finansējuma saņēmējam ir jāiesniedz iepirkumu plāns, ja projekta ietvaros ir paredzēts veikt iepirkumu.

Parakstīts līgums

10 d.d.

Iepirkuma plāna sagatavošana un iesniegšana aģentūrā

10 d.d.*

Iesniegtā iepirkumu plāna izskatīšana

5 d.d.

Izskatītā iepirkumu plāna nosūtīšana Iepirkumu uzraudzības birojam (turpmāk –IUB) (ja attiecināms)

*Termiņš var tiks pagarināts, ja nepieciešams iesniegt precizējumus

Iepirkumu plānā norāda preču, pakalpojumu un veicamo būvdarbu iepirkumus, par kuriem paredzēts slēgt iepirkuma līgumu, iekļaujot gan finansējuma saņēmēja, gan sadarbības partnera(-u) iepirkumus. Iepirkumu plānā nav jāiekļauj tie iepirkumi, kuru izmaksas attiecas tikai uz izdevumiem, kam piemēro vienkāršotās izmaksas.

Iepirkuma plānā ir jāiekļauj informācija gan par plānotajiem iepirkumiem, gan par jau veiktajiem, norādot iepirkuma līguma priekšmetu, paredzamo līgumcenu bez PVN un plānotās iepirkuma procedūras. Par faktiski veiktiem iepirkumiem jānorāda faktiskā informācija.

Iesniegtais iepirkumu plāns CFLA tiek izskatīts 10 darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja minētajā termiņā CFLA nelūdz precizēt iesniegto iepirkuma plānu, tas uzskatāms par saskaņotu.

Ja iepirkumu plānā ir norādīts, ka pakalpojumu un piegāžu līgumu paredzētā līgumcena ir vienāda ar MK noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka (papildu informācija IUB mājas lapā) un paziņojums par līgumu tiek publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī, paredzētā būvdarbu līguma summa pārsniedz 1 500 000 euro vai iepirkumus veic lielā projekta ietvaros, tad iepirkumu plānu CFLA 5 darba dienu laikā nosūta IUB.

Projekta īstenošanas laikā, ja nepieciešams, var aktualizēt iesniegto iepirkuma plānu. Iepirkuma plānu nepieciešams aktualizēt, ja tiek mainīts iepirkuma priekšmets, paredzamais izsludināšanas termiņš, paredzamā līgumcena u.c. Aktualizētais iepirkuma plāns tiek iesniegts aģentūrā izskatīšanai un saskaņošanai.

! Projekta iepirkumu plāna iesniegšanas pienākums neierobežo tiesības uzsākt iepirkumu procedūru pirms saskaņojuma saņemšanas, ja attiecīgais iepirkums ir iekļauts projekta iepirkumu plānā vai aktualizētajā projekta iepirkumu plānā.

Iepirkumu pirmspārbaudes

CFLA, nodrošinot projektu iepirkumu pirmspārbaudes, veic šādus pasākumus:

  • izskata iesniegtos iepirkumu plānus;
  • nosaka iepirkumu plānā minēto iepirkumu risku un izveido iepirkumu pirmspārbaužu plānu iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises pārbaužu veikšanai.

CFLA iepirkumu pirmspārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 10.02.2015. noteikumiem Nr.77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā” veic atbilstoši IUB izstrādātajai metodikai par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā. Metodika ar tās pielikumiem.

CFLA rosina, izmantojot IUB Metodikas pielikumā esošās vadlīnijas, pārliecināties par iepirkuma dokumentācijas atbilstību normatīvajiem aktiem.

CFLA iepirkumu pirmspārbaudes atlasa pēc vairākiem kritērijiem, rakstiski informē finansējuma saņēmēju, kura iepirkumi atlasīti pirmspārbaudes veikšanai un noteiktā termiņā lūdz iesniegt iepirkuma dokumentāciju vai informēt par interneta adresi, kurā tā pieejama.

Ja nepieciešams, CFLA var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma dokumentāciju vai veikto iepirkumu.

CFLA var lemt par iepirkuma dokumentācijas vai norises pārbaudi pie finansējuma saņēmēja uz vietas, piemēram, ja nepieciešams pārbaudīt liela apjoma dokumentāciju, šādu pārbaudi veikt lūdz finansējuma saņēmējs vai citos gadījumos, pēc nepieciešamības.

CFLA veic pārbaudi un 20 DARBA DIENU laikā pēc iepirkuma pirmspārbaudes vai pēc pirmspārbaudes rezultātu noteikšanai nepieciešamo dokumentu vai informācijas saņemšanas sagatavo atzinumu. Atzinumu nosūta finansējuma saņēmējam ne vēlāk kā 3-5 DARBA DIENAS pirms piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

! Ja atzinums ir ar iebildumiem, finansējuma saņēmējs 20 DARBA DIENU laikā pēc atzinuma saņemšanas rakstiski informē CFLA par konstatēto pārkāpumu novēršanu.

! Ja CFLA minētajā termiņā nesaņem informāciju par pārkāpumu novēršanu un aģentūra no publiski pieejamās informācijas nevar secināt, ka finansējuma saņēmējs ir novērsis atzinumā norādītos pārkāpumus, tā sniedz negatīvu atzinumu.

! Ja atzinums ir negatīvs, CFLA lūdz finansējuma saņēmējam izvērtēt iespēju pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru, labot iepirkuma nolikumu un iepirkumu izsludināt atkārtoti.

Par iepirkuma atbilstību normatīvo aktu prasībām ir atbildīgs tikai finansējuma saņēmējs.

Pēc atzinuma nosūtīšanas CFLA, konstatējot normatīvo aktu pārkāpumu iepirkumu jomā, var pieņemt lēmumu par attiecīgo izdevumu neattiecināšanu un šo izdevumu ieturēšanu vai atgūšanu.

Sankciju likums un publiskie iepirkumi

2018.gada 12.jūlijā stājās spēkā grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (Sankciju likums), kas attiecībā uz publiskajiem iepirkumiem papildināts ar 11.1pantu, kas paredz pienākumu pārbaudīt pretendentus, kā arī iespēju lauzt jau noslēgtus līgumus, ja līguma izpilde var tikt kavēta noteikto sankciju dēļ. Minētais regulējums attiecināms uz iepirkumiem vai iepirkumu procedūrām, kuras uzsāktas vai izsludinātas sākot ar 2018.gada 12.jūliju. Detalizēta informācija par to, kur un kādas pārbaudes pasūtītājam jāveic, ir atrodama IUB sagatavotajā skaidrojumā par sankciju piemērošanu publiskajos iepirkumos - Apskatīt šeit.

Par sankciju likuma piemērošanu publiskajos iepirkumos aicinām iepazīties arī ar Ārlietu ministrijas (ĀM) organizētā lekciju cikla “Sankciju likuma efektīva ieviešana Latvijā” 3.lekcijas “Sankcijas un publiskais iepirkums” ietvaros sagatavotajām ĀM, Finanšu ministrijas un IUB prezentācijām - Apskatīt šeit.

Skaidrojumi iepirkumu veikšanā un ieteikumi, kā izvairīties no kļūdām iepirkumos

Lai izvairītos no kļūdām, veicot iepirkumus, un nodrošinātu sekmīgu un savlaicīgu iepirkumu veikšanu, CFLA rosina IUB tīmekļa vietnē iepazīties ar IUB sagatavotajiem skaidrojumiem, kā arī ar IUB apkopojumu par biežāk uzdotajiem jautājumiem.

IUB tīmekļa vietnē bez sagatavotajiem skaidrojumiem par dažādiem iepirkumu jautājumiem ir pieejams IUB apkopojums par būtiskākajām un biežāk konstatētajām neatbilstībām iepirkuma procedūru dokumentācijā un norisē - Apskatīt šeit.

IUB sagatavojusi arī izsmeļošu skaidrojumu par kandidātu/pretendentu izslēgšanas noteikumiem saistībā ar reģistrāciju ārzonā saskaņā ar PIL 01.06.2018. grozījumiem - Apskatīt šeit.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē ir pieejama arī Eiropas Komisijas sagatavota rokasgrāmata ar norādījumiem par to, kā nepieļaut kļūdas, kas bieži sastopamas no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem līdzfinansētu projektu publiskajā iepirkumā. Tie ir izstrādāti, lai atvieglotu darbības programmu īstenošanu un veicinātu labu praksi. Tie nav juridiski saistoši, bet sniedz vispārīgus ieteikumus un atspoguļo paraugpraksi. 

JAUNS! IUB ir sagatavojusi Vadlīnijas atklāta konkursa nolikuma sagatavošanai “Atklāta konkursa nolikums “Soli pa solim”", kuru mērķis ir sniegt metodisku palīdzību publiskā iepirkuma veicējiem, lai sagatavotu atklāta konkursa nolikumu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam - Apskatīt šeit.

Palīgs pašpārbaudei

CFLA ir sagatavojusi pašpārbaudei noderīgu materiālu, kas var palīdzēt pašiem finansējuma saņēmējiem novērst biežākās kļūdas iepirkuma dokumentācijā un tā norisē, soli pa solim pārbaudot dažādus aspektus.

celtniecība