Vispārīga informācija

Pasākuma mērķis Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās
Projektu atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Finansējuma saņēmējs
  • Latvijas Universitāte;
  • Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Banku augstskolu;
  • Latvijas Lauksaimniecības universitāte;
  • Rīgas Stradiņa universitāte sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju;
  • Daugavpils Universitāte;
  • Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju;
  • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un Vidzemes Augstskolu;
  • Liepājas Universitāte
Atbildīgā iestāde Izglītības un zinātnes ministrija

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Ja esat CFLA vadības informācijas sistēmas lietotājs, tad ar projektu saistītā dokumentu aprite notiek tikai elektroniski, izmantojot šo sistēmu.

Līgums

Līgums

Izziņa par ierosinātajiem grozījumiem projektā

Projekta īstenošanas laikā iesniedzamie dokumenti

Iepirkuma plāna veidlapa

Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks (ar EKK)

Maksājuma pieprasījums
Pārskats par PVN summām, kuras struktūrfonda saņēmējs paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās
Apliecinājums par interešu konflikta neesamību
Pārskats par projekta dalībniekiem
Atskaite par rezultātu rādītāju sasniegšanu – 8.2.2.SAM doktoranti
 Atskaite par doktoranta veiktajiem pētniecības, mācību un tīklošanās pasākumiem

Palīgmateriāli

Pasākumu grafiks (ieteicamā forma)
Projekta personāla algas valsts dibināto augstskolu īstenotajos ES fondu projektos
Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem (11.02.2022.)

 

ES fonda finansējuma saņēmējam projekts jāīsteno saskaņā ar ES fondu vadību regulējošo ES un Latvijas normatīvo aktu noteikumiem. Sevišķu uzmanību lūdzam pievērst iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūru likumības uzraudzība, metodiskā palīdzība un konsultācijas saistībā ar iepirkuma procedūru ievērošanu ir Iepirkumu uzraudzības biroja kompetence, lūdzam izmantot http://www.iub.gov.lv/ sadaļā Tiesību akti  un Iepirkumu vadlīnijas publicētos materiālus, tai skaitā:

Vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas 

Plašāka informācija par Latvijai pieejamo ES fondu finansējumu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, t.sk., saistošie politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti ir pieejami ES fondu mājas lapā.

Par 2014. - 2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzību, t.sk. metodika

Metodika horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda vadībā un ieviešanā iesaistītajiem

Informācija par e paraksta lietošanu