Vispārīga informācija

Pasākuma mērķis

Palielināt modernizēto STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika), tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas (turpmāk – STEM), studiju programmu skaitu

Projektu atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Finansējuma saņēmējs

Projekta iesniedzējs specifiskā atbalsta ietvaros ir:

 • Daugavpils Universitāte;
 • Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija;
 • Liepājas Universitāte;
 • Latvijas Kultūras akadēmija;
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte;
 • Latvijas Mākslas akadēmija;
 • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija;
 • Latvijas Universitāte;
 • Rīgas Stradiņa universitāte;
 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija;
 • Rīgas Tehniskā universitāte;
 • Transporta un sakaru institūts;
 • Ventspils Augstskola;
 • Vidzemes Augstskola;
 • Latvijas Jūras akadēmija.
Atbildīgā iestāde Izglītības un zinātnes ministrija

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas noteikumidernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Projekta īstenošanai nepieciešamās veidlapas

Ja esat CFLA vadības informācijas sistēmas lietotājs, tad ar projektu saistītā dokumentu aprite notiek tikai elektroniski, izmantojot šo sistēmu.

Līgums

Līgums

Izziņa par ierosinātajiem grozījumiem projektā

Projekta īstenošanas laikā iesniedzamie dokumenti

Iepirkuma plāna veidlapa

Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks

Maksājuma pieprasījums
Pārskats par PVN summām, kuras struktūrfonda saņēmējs paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās
Apliecinājums par interešu konflikta neesamību

Pēcuzraudzības laikā iesniedzamie dokumenti

Pārskats par enerģijas patēriņu pirms un pēc projekta īstenošanas

Palīgmateriāli

Attiecināmo izdevumu pamatojošo dokumentu saraksts

ES fonda finansējuma saņēmējam projekts jāīsteno saskaņā ar ES fondu vadību regulējošo ES un Latvijas normatīvo aktu noteikumiem. Sevišķu uzmanību lūdzam pievērst iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūru likumības uzraudzība, metodiskā palīdzība un konsultācijas saistībā ar iepirkuma procedūru ievērošanu ir Iepirkumu uzraudzības biroja kompetence, lūdzam izmantot http://www.iub.gov.lv/ sadaļā Tiesību akti  un Iepirkumu vadlīnijas publicētos materiālus, tai skaitā:

Vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas 

Plašāka informācija par Latvijai pieejamo ES fondu finansējumu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, t.sk., saistošie politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti ir pieejami ES fondu mājas lapā.

Par 2014. - 2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzību, t.sk. metodika

Metodika horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda vadībā un ieviešanā iesaistītajiem

Informācija par e paraksta lietošanu