Vispārīga informācija

Pasākuma mērķis

Specifiskā atbalsta mērķis ir uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika), tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas (turpmāk – STEM), studiju mācību vidi koledžās.

Projektu atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Finansējuma saņēmējs

Projekta iesniedzējs specifiskā atbalsta ietvaros ir:

  • Daugavpils Medicīnas koledža;
  • Jēkabpils Agrobiznesa koledža;
  • Liepājas Jūrniecības koledža;
  • Malnavas koledža;
  • Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža;
  • profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža";
  • Rīgas 1. medicīnas koledža;
  • Rīgas Celtniecības koledža;
  • Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža.
Atbildīgā iestāde Izglītības un zinātnes ministrija

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Projekta īstenošanai nepieciešamās veidlapas

Ja esat CFLA vadības informācijas sistēmas lietotājs, tad ar projektu saistītā dokumentu aprite notiek tikai elektroniski, izmantojot šo sistēmu.

Līgums

Līgums

Izziņa par ierosinātajiem grozījumiem projektā

Projekta īstenošanas laikā iesniedzamie dokumenti

Iepirkuma plāna veidlapa

Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks

Maksājuma pieprasījums
Pārskats par PVN summām, kuras struktūrfonda saņēmējs paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās
Apliecinājums par interešu konflikta neesamību

 Pēcuzraudzības laikā iesniedzamie dokumenti

Pēcuzraudzības pārskats (t.sk. pārskats par enerģijas patēriņu)

Informatīvi materiāli

Papildu skaidrojums par Finanšu ministrijas vadlīniju Nr.2.1. “Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 15.5.apakšpunktu un 32.punktu saistībā ar daļlaika izmaksām personālam

Palīgmateriāli

Attiecināmo izdevumu pamatojošo dokumentu saraksts
 Papildinošās saimnieciskās darbības metodika
Pielikumi aprēķiniem:

 31.10.2023. seminārs

Prezentācijas:

Praktiskie PSD uzraudzības aspekti | CFLA 

Papildinošas saimnieciskas darbības uzraudzības pamatprincipi | IZM

Videoieraksts

 

ES fonda finansējuma saņēmējam projekts jāīsteno saskaņā ar ES fondu vadību regulējošo ES un Latvijas normatīvo aktu noteikumiem. Sevišķu uzmanību lūdzam pievērst iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūru likumības uzraudzība, metodiskā palīdzība un konsultācijas saistībā ar iepirkuma procedūru ievērošanu ir Iepirkumu uzraudzības biroja kompetence, lūdzam izmantot http://www.iub.gov.lv/ sadaļā Tiesību akti  un Iepirkumu vadlīnijas publicētos materiālus, tai skaitā:

Vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas 

Plašāka informācija par Latvijai pieejamo ES fondu finansējumu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, t.sk., saistošie politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti ir pieejami ES fondu mājas lapā.

Par 2014. - 2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzību, t.sk. metodika

Metodika horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda vadībā un ieviešanā iesaistītajiem

Informācija par e paraksta lietošanu