Vispārīga informācija

Pasākuma mērķis Saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras mantojumu, attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā
Projektu atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Finansējuma saņēmējs Rīgas pilsētas pašvaldība, pašvaldības iestāde un valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi", kuras īpašumā, turējumā vai valdījumā atrodas kultūras mantojuma objekts, kurā plānotas investīcijas (Dailes teātra skvērs, Latviešu strēlnieku laukums, Lielā ģilde Amatu ielā 6)
Atbildīgā iestāde Kultūras ministrija

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā" īstenošanas noteikumi

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Ja esat CFLA vadības informācijas sistēmas lietotājs, tad ar projektu saistītā dokumentu aprite notiek tikai elektroniski, izmantojot šo sistēmu.

Līgums

Līgums

Izziņa par ierosinātajiem grozījumiem projektā

Projekta īstenošanas laikā iesniedzamie dokumenti

Iepirkuma plāna veidlapa

Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks (ar EKK)
Maksājuma pieprasījums
Pārskats par PVN summām, kuras struktūrfonda saņēmējs paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās
Apliecinājums par interešu konflikta neesamību

 Pēc projekta īstenošanas iesniedzamie dokumenti

Projekta pēcuzraudzības pārskats

Pārskats par enerģijas patēriņu pirms un pēc projekta īstenošanas

Palīgmateriāli

Attiecināmo izdevumu pamatojošo dokumentu saraksts
Komercdarbības atbalsta piemērošanas metodika kultūras nozares projektiem 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros Saite
Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» prioritārā virziena «Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte» SAM 5.5.1. un SAM 5.6.1. ietvaros noteikto rādītāju izstrādes, novērtēšanas un uzskaites metodika Saite

 

ES fonda finansējuma saņēmējam projekts jāīsteno saskaņā ar ES fondu vadību regulējošo ES un Latvijas normatīvo aktu noteikumiem. Sevišķu uzmanību lūdzam pievērst iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūru likumības uzraudzība, metodiskā palīdzība un konsultācijas saistībā ar iepirkuma procedūru ievērošanu ir Iepirkumu uzraudzības biroja kompetence, lūdzam izmantot http://www.iub.gov.lv/ sadaļā Tiesību akti  un Iepirkumu vadlīnijas publicētos materiālus, tai skaitā:

Vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas 

Plašāka informācija par Latvijai pieejamo ES fondu finansējumu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, t.sk., saistošie politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti ir pieejami ES fondu mājas lapā.

Par 2014. - 2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzību, t.sk. metodika

Metodika horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda vadībā un ieviešanā iesaistītajiem

Informācija par e paraksta lietošanu