Iesniegšanas termiņš: 30.08.2023. – 27.11.2023.

Vērtēšanas termiņš: 28.11.2023. – 28.02.2024.

Atlases veids: Ierobežota


 

Projekta nr. Iesniedzējs Nosaukums Apstiprināts
4.3.4.1/1/23/I/001 Labklājības ministrija Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana 26.01.2024.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2023.gada 20.oktobrī ir veikti grozījumi Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām” 4.3.4.1. pasākuma “Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana” projektu iesniegumu atlases nolikumā (turpmāk – Atlases nolikums), papildinot Atlases nolikumu ar 4. pielikumu “Sadarbības partnera apliecinājums par informētību attiecībā uz interešu konflikta jautājumu regulējumu un to integrāciju iekšējās kontroles sistēmā”. Papildinājums veikts, ievērojot, ka Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumu Nr. 417 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām” 4.3.4.1. pasākuma “Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumi) 25. punktā noteiktie pienākumi ir attiecināmi arī uz sadarbības partneri. Tādējādi, lai nodrošinātu, ka sadarbības partneris ievēro noteikumos ietverto nosacījumu par Regulas 2018/1046 61. panta prasību ievērošanu, tam jāizstrādā kārtība, kādā tiks nodrošināta interešu konflikta neesamība, identificēti apstākļi, kuri izraisa vai var izraisīt interešu konfliktu, kas rada apdraudējumu vai kaitējumu projektu īstenošanai, noteikti veicamie pasākumi un izstrādāti darbības plāni interešu konflikta preventīvai novēršanai un gadījumiem, kad interešu konflikts ir atklāts. Šādas kārtības esamība jāapliecina projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī.

Papildus veikti tehniski precizējumi Atlases nolikuma:

  • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika” (turpmāk – 1. pielikums) vienotā izvēles kritērija Nr. 2.1. piemērošanas skaidrojumā;
  • 2. pielikumā “Projekta iesnieguma aizpildīšanas metodika” (turpmāk – 2. pielikums), papildinot sadaļu “Obligātie pielikumi” ar obligāti iesniedzamu pielikumu “Sadarbības partnera apliecinājums par informētību attiecībā uz interešu konflikta jautājumu regulējumu un to integrāciju iekšējās kontroles sistēmā (4.pielikums)”, kā arī tehniski precizēta sadaļa “Apliecinājumi”.

Atlases nolikumā, kā arī Atlases nolikuma 1.pielikumā un 2.pielikumā tehniskie precizējumi veikti, nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (rediģēšanas jeb track-change režīmā).

Konsultācijas

  • pirmdienās 8.30 - 18.00
  • otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.30 - 17.00
  • piektdienās 8.30 - 16.00

Inguna Arāja

Vecākā eksperte
inguna.araja [at] cfla.gov.lv