Komercdarbības atbalsts ir jebkura komercsabiedrībai no valsts, pašvaldības vai Eiropas Kopienas līdzekļiem sniegta vai pastarpināta finansiāla palīdzība, kas rada vai var radīt konkurences ierobežojumus.

Lai kādu pasākumu komercdarbības veicināšanai varētu klasificēt kā komercdarbības atbalstu, vienlaikus jāizpildās šādiem četriem kritērijiem:

  • Atbalsts tiek sniegts no publiskiem resursiem (valsts, pašvaldību vai Eiropas Savienības līdzekļiem).  Izvērtējot, vai konkrētais pasākums ir atzīstams par komercdarbības atbalstu vai nē, galvenā uzmanība ir jāpievērš nevis institūcijai, kas sniedz finansējumu, bet gan finansēšanas avotam. Tātad jābūt iesaistītiem Eiropas Savienības līdzekļiem vai valsts, vai pašvaldību budžeta līdzekļiem, kas var izpausties kā budžeta asignējumi vai kā budžeta ieņēmumu samazinājums, piem., nodokļu atvieglojumi;
  • Atbalsta saņēmējs gūst ekonomiskas priekšrocības, kādas tas nevarētu gūt normālos komercdarbības veikšanas apstākļos. Piemēram, komercsabiedrība iegādājas valsts īpašumā esošu zemi zem tirgus vērtības vai arī pārdod valstij zemi par cenu, kas ir virs tirgus vērtības, komercsabiedrība maksā mazākus nodokļus, nekā vispārēji tas ir noteikts u.tml;
  • Realizētais pasākums ir selektīvs pēc sava rakstura. Atbalsts ir selektīvs, ja to var saņemt tikai konkrētas komercsabiedrības, atsevišķās ekonomikas nozarēs vai teritorijas daļās darbojošās komercsabiedrības u.tml. Selektīvie komercdarbības atbalsta pasākumi ir jāatšķir no atbalsta pasākumiem ar vispārēju raksturu, t.i., pasākumiem, kas automātiski attiecas uz visām valstī esošām komercsabiedrībām neatkarīgi no to darbības sfēras, atrašanās vietas, lieluma utt.;
  • Komercdarbības atbalsts ietekmē konkurenci un tirdzniecību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Atbalsta pasākumi tiek uzskatīti par atbalstu Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta izpratnē tikai tad, ja tie attiecas uz tirgu, kurā pastāv tirdzniecība starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Respektīvi, saskaņā ar Eiropas Savienības tiesas un Pirmās instances praksi tirdzniecības ietekmēšanas priekšnoteikums ir izpildīts, ja komercsabiedrība, kurai ir sniegtas priekšrocības, veic saimniecisku darbību, kas ir tirdzniecības starp Eiropas Savienības dalībvalstīm priekšmets. Jāatzīmē, ka minimālā apmēra atbalsts (tā sauktais “de minimis” atbalsts) nerada ievērojamu ietekmi uz konkurenci starp dalībvalstīm.

Eiropas Komisija ir publicējusi Valsts atbalsta jēdziena dokumentu, kas detalizētāk skaidro gadījumus, kad jāpiemēro valsts atbalsta regulējums. Eiropas Komisijas preses relīze un Valsts atbalsta jēdziena dokuments (angļu, kā arī latviešu valodā) pieejams šeit.

Lai atbalsta sniedzēji un saņēmēji labāk izprastu valsts atbalsta jēdzienu, ir izstrādātas valsts atbalsta vadlīnijas, kas pieejamas šeit.

Prezentācija par valsts atbalstu šeit