Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) Eiropas Savienības (ES) fondu projektu uzraudzības praksē ir konstatējusi, ka projektu īstenotāji dažādos projekta posmos veic nosacījumiem neatbilstošas darbības, neievērojot atklātības, pārredzamības un nediskriminācijas principu, kā rezultātā palielinās risks zaudēt ES fondu finansējumu, kā arī var iestāties kriminālatbildība par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Īpaši svarīga nozīme ir atklātībai, pārskatāmībai un lēmumu pieņemšanas izsekojamībai projekta plānošanas un sagatavošanas posmā, kad pašvaldība veic komersantu vajadzību izpēti un nonāk līdz lēmumam par konkrēta projekta realizāciju, kā arī šie principi ir jāievēro visu projekta īstenošanas posmu.

Šīs vadlīnijas ir izstrādātas un ir piemērojamas pašvaldībām kā finansējuma saņēmējām projektos, kuros pašvaldībām ir piešķirts komercdarbības atbalsts saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 651/2014 56. panta nosacījumiem. Vadlīnijas izstrādātas, sadarbojoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un CFLA pārstāvjiem. Vadlīnijas ir saskaņotas ar Finanšu ministrijas Komercdarbības kontroles departamenta un Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta un Eiropas Prokuratūras pārstāvjiem.

Vadlīniju tekstā ir uzskaitīti galvenie riski un sniegti ieteikumi pienācīgai risku vadībai.