Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir sagatavojusi izmaksu un ieguvumu analīzes aprēķinu modeli, kā arī šī modeļa aizpildīšanas metodiku, kuru atbildīgās iestādes var pielāgot noteiktām projektu iesniegumu atlasēm, ņemot vērā noteiktās projektu iesniegumu atlases mērķi, specifiku, plānotās darbības un izmaksu veidus.

Šo izmaksu un ieguvumu analīzes aprēķinu modeli var izmantot arī projektu iesniegumu iesniedzēji, to pielāgojot atbilstošai projektu iesniegumu atlasei, ja atbildīgā iestāde nav noteikusi, ka projekta iesniegumam ir jāpievieno jau noteikts atbildīgās iestādes izstrādātais izmaksu un ieguvumu analīzes aprēķinu modelis.

Šajā izmaksu un ieguvumu analīzes aprēķinu modelī ir ietverti projekta finanšu, ekonomiskās, jutīguma analīzes aprēķini, kā arī projekta iesnieguma sadaļas “Finansējuma sadalījums pa avotiem” un MK noteikumu Nr.408 4. pielikuma “Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana” datu aprēķini.

Normatīvie akti un vadlīnijas:

  1. Ministru kabineta 2023.gada 13.jūlija noteikumi Nr.408 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā”
  2. Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumi Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā”;
  3. Eiropas Komisijas izstrādātās vadlīnijas “Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 – 2020”;
  4. Eiropas Komisijas ekonomiskā novērtējuma vadlīnijas “Economic Appraisal Vademecum 2021-2027”;
  5. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013.gada 17.decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006;
  6. Komisijas 2014.gada 3.marta Deleģētā regula (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālo attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu;
  7. KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 651/2014 (2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu.