Eiropas Komisija ir ieviesusi de minimis atbalsta  jēdzienu, kura saturiskā jēga nozīmē, ka  atbalsts, kas nepārsniedz EUR 200 000 augšējo robežu trīs gadu laika posmā, neietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm un/vai neizkropļo konkurenci, vai nedraud izkropļot to, un tādēļ uz to neattiecas Līguma 107. panta 1.punkts. Savukārt komercsabiedrībām, kuras darbojas autotransporta nozarē, par de minimis atbalsta augšējo robežu tiek uzskatīta summa, kas trīs gadu laikā nepārsniedz EUR 100 000 eiro.

Minimālā atbalsta tiesiskais regulējums Eiropas Savienības līmenī ir Komisijas Regula (EK) Nr. 1998/2006 (2006. gada 15. decembris) par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam (publicēta Oficiālajā Vēstnesī  L 379 , 28/12/2006 5.lpp.) (turpmāk - Komisijas regula Nr.1998/2006). Šīs regulas tiesisko regulējumu nepiemēro atbalstam lauksaimniecības nozarē, zivsaimniecības un akvakultūras nozarēs, kā arī atbalstam, kas ir saistīts ar eksporta apjomiem, izplatīšanas tīklu izveidošanu u.c. gadījumos, kas minēti šīs regulas 1.panta 1.punktā. De minimis atbalstu, kuru piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr.1998/2006, komercsabiedrība var saņemt papildus atbalstam, kas tai sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātu atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu vai saskaņā ar atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu, par kuru Eiropas Komisijai nosūtīta kopsavilkuma informācija, ja ir ievēroti Komisijas regulas Nr.1998/2006 2.panta 5.punkta nosacījumi.

Savukārt nacionālajā līmenī minimālā atbalsta piešķiršanas kārtība ir vispārēji noregulēta Komercdarbības atbalsta kontroles likuma X.nodaļā un Ministru kabineta 05.02.2008.noteikumos Nr.58 „Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.58).

Ja atbalsta programma vai individuālais atbalsta projekts atbilst augstāk minētās Komisijas Regulas Nr. 1998/2006  2.panta un 3.panta 1.punkta nosacījumiem, atbalsta sniedzējiem izstrādātā atbalsta programma vai individuālais atbalsta projekts nav jāiesniedz sākotnējai izvērtēšanai Finanšu ministrijā. Taču, ja pēc papildu plānotā de minimis atbalsta piešķiršanas konkrētajai komercsabiedrībai tiek pārsniegts Komisijas Regulas (EK) Nr.1998/2006 2.panta 2.punktā noteiktais de minimis atbalsta apmērs, tad atbalsta sniedzējam par to ir jāinformē Finanšu ministrija. 

Atbalsta sniedzējs un komercsabiedrība veic de minimis atbalsta uzskaiti. De minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugus apstiprina un de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets (sk. augstāk minētos Ministru kabineta noteikumus Nr.58).

De minimis uzskaites sistēma

no 2019. gada 1. jūlija Latvijā darbojas vienotā de minimis atbalsta uzskaites sistēma, kurā visas atbalsta sniedzēju institūcijas reģistrēs atbalsta saņēmējiem (komersantiem, biedrībām utt.) piešķirto de minimis atbalstu.

Atbalsta saņēmējiem:

Piesakoties uz atbalstu, de minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz uzņēmuma – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS;

Piesakoties uz atbalstu:

  • ir jāpievieno pieteikumam sistēmā sagatavotās de minimis uzskaites veidlapas izdruka
    vai
  • pieteikumā jānorāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās de minimis veidlapas identifikācijas numurs.

EDS sistēmā ir izveidota sadaļa – poga “de minimis”, caur kuru ieejot būs iespēja aizpildīt de minimis uzskaites veidlapu (pamatdatus par uzņēmumu, kā arī to, vai uzņēmums ir autonoms, vai uzņēmums ir saistīts uzņēmums atbilstoši “viens vienots uzņēmums” definīcijai) un sekot līdz uzņēmumam, t.sk. saistīto uzņēmumu, piešķirtajam de minimis atbalstam un pieejamiem atlikumiem.

Saistošie normatīvie akti:

Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumi Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”

Komisijas regula Nr.1407/2013 (2013. gada 18. decembris)