NB! Vēršam uzmanību, ka šeit ir apkopots tikai tas VA regulējums, ar kuru strādā CFLA (piem., ir cits regulējums – COVID pagaidu regulējums, ar kuru CFLA nestrādā).

NB! Iepazīstoties ar šeit norādīto normatīvo dokumentu, lūdzam pārliecinieties, vai tā ir aktuāla/spēkā esoša/konsolidēta dokumenta versija!

Vispārīgi par valsts atbalstu

De minimis atbalsts:

 • Komisijas 2013. gada 18. decembra Regula (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (skat.arī konsolidēto versiju)
 • Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regula (EK) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190/45) attiecībā uz zivsaimniecības uzņēmumiem, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 28. decembris, Nr. L 354/1)
 • Komisijas 2013. gada 18. decembra Regula (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/9) 
 • Komisijas Regula (ES) Nr. 360/2012 ( 2012. gada 25. aprīlis ) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam, ko piešķir uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi 
 • Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumi Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem

Vispārējā grupu atbrīvojuma regula Nr.651/2014 un tās grozījumi:

 • Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 ( 2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu  (konsolidētā versija)
 • Komisijas Regula (ES) 2017/1084 (2017. gada 14. jūnijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 651/2014 groza attiecībā uz atbalstu ostu un lidostu infrastruktūrai, paziņošanas robežvērtībām atbalstam kultūrai un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un atbalstam sporta un multifunkcionālai atpūtas infrastruktūrai un reģionālā darbības atbalsta shēmām tālākajos reģionos un ar ko Regulu (ES) Nr. 702/2014 groza attiecībā uz attiecināmo izmaksu aprēķinu;
 • Komisijas Regula (ES) 2020/972 (2020. gada 2. jūlijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1407/2013 attiecībā uz tās pagarināšanu un groza Regulu (ES) Nr. 651/2014 attiecībā uz tās pagarināšanu un attiecīgiem pielāgojumiem.

Vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumi:

 • Komisijas Lēmums ( 2011. gada 20. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi;
 • Komisijas paziņojums par Eiropas Savienības atbalsta noteikumu piemērošanu kompensācijai, kas piešķirta par vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu sniegšanu 2012/C 8/02 
 • Komisijas rokasgrāmata par Eiropas Savienības valsts atbalsta, publiskā iepirkuma un iekšējā tirgus noteikumu piemērošanu vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem un jo īpaši vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem 

Sabiedriskais transports:

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1370/2007 ( 2007. gada 23. oktobris ) par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70 (konsolidētā versija
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2338 (2016. gada 14. decembris), ar ko Regulu (EK) Nr. 1370/2007 groza attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu

Valsts atbalsta atgūšana:

 • Komisijas paziņojums par nelikumīga un nesaderīga valsts atbalsta atgūšanu 2019/C 247/01 
 • Komisijas paziņojums par pašreizējām valsts atbalsta atgūšanas procentu likmēm un atsauces/diskonta likmēm, tiek aktualizēts ik ceturksni, pieejams šeit

Izmaksu un ieguvumu analīze:

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir sagatavojusi izmaksu un ieguvumu analīzes aprēķinu modeli, kā arī šī modeļa aizpildīšanas metodiku, kuru atbildīgās iestādes var pielāgot noteiktām projektu iesniegumu atlasēm, ņemot vērā noteiktās projektu iesniegumu atlases mērķi, specifiku, plānotās darbības un izmaksu veidus.

Šo izmaksu un ieguvumu analīzes aprēķinu modeli var izmantot arī projektu iesniegumu iesniedzēji, to pielāgojot atbilstošai projektu iesniegumu atlasei, ja atbildīgā iestāde nav noteikusi, ka projekta iesniegumam ir jāpievieno jau noteikts atbildīgās iestādes izstrādātais izmaksu un ieguvumu analīzes aprēķinu modelis.

Šajā izmaksu un ieguvumu analīzes aprēķinu modelī ir ietverti projekta finanšu, ekonomiskās, jutīguma analīzes aprēķini, kā arī projekta iesnieguma 2. pielikuma “Finansēšanas plāns” un 4. pielikuma “Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana” datu aprēķini.

Normatīvie akti un vadlīnijas:

 1. Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumi Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā”;
 2. Eiropas Komisijas izstrādātās vadlīnijas “Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 – 2020”;
 3. Eiropas Komisijas ekonomiskā novērtējuma vadlīnijas “Economic Appraisal Vademecum 2021-2027;
 4. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013.gada 17.decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006;
 5. Komisijas 2014.gada 3.marta Deleģētā regula (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālo attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu;
 6. KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 651/2014 (2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu.