Projekta pēcuzraudzības periods

Ja Ministra kabineta noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu (turpmāk — SAM MK noteikumos) ir noteikts, ka projektam būs pēcuzraudzības periods, tad vienošanās vai līgumā ir atrunāti pēcuzraudzības perioda nosacījumi un finansējuma saņēmēja (turpmāk — FS) pienākumi pēcuzraudzības periodā, kā arī cik bieži un kādā periodā FS ir jāiesniedz pēcuzraudzības pārskati.

Projekta uzraudzība pēc noslēguma maksājuma tiek veikta projektiem, kuriem SAM MK noteikumos ir noteikts pienākums:

  • nodrošināt projekta rezultātu uzturēšanu un ilgtspēju;
  • nodrošināt horizontālo principu rādītāju ilgtspēju un uzturēšanu.

Pēcuzraudzības periods sākas pēc noslēguma maksājuma veikšanas FS un ilgst līdz vienošanās vai līgumā par projekta īstenošanu noteiktajam termiņam.

Projekta uzraudzība pēc noslēguma maksājuma tiek nodrošināta šādos veidos:

  • izvērtējot saskaņā ar vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu iesniegtos pārskatus;
  • veicot pārbaudes projekta īstenošanas vietās saskaņā ar aģentūras iekšējiem noteikumiem par kārtību, kādā nodrošina Eiropas Savienības fondu projektu risku izvērtējumu un veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā;
  • veicot FS maksātspējas uzraudzību, pamatojoties uz saņemto informāciju no datu bāzēm.

Par informācijas apmaiņas veidu FS informē aģentūras atbildīgais darbinieks.

Aģentūra izskata saņemto dokumentāciju, apkopo un uzkrāj to, nepieciešamības gadījumā lūdzot FS iesniegt papildu informāciju vai dokumentāciju.