Pārbaudes projektu īstenošanas vietās var veikt pie finansējuma saņēmēja, sadarbības partnera un gala saņēmēja atbilstoši projekta iesniegumā vai iepirkuma līgumā norādītajai projekta īstenošanas vietai.

! Ja projektā ir paredzēta BŪVNIECĪBA:

Noderīga informācija - par būvniecību no ieceres līdz nodošanai ekspluatācijā

Aģentūra informē finansējuma saņēmēju par pārbaudi:

 • Aģentūras darbinieks telefoniski vai rakstiski sazinās ar finansējuma saņēmēju un vienojas par pārbaudi (pārbaudes datumu, pārbaudes vietas adresi u.tml.).
 • Aģentūra nosūta finansējuma saņēmējam vēstuli par pārbaudes veikšanu vismaz 5 darba dienas pirms pārbaudes. Vēstulē ir iekļauta informācija par datumu un laiku, kad plānota pārbaude, Aģentūras darbiniekiem, kuri veiks pārbaudi un pārbaudei nepieciešamo dokumentāciju.

Sadarbības iestāde projekta īstenošanas laikā veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā:

 • augsta riska projektiem - vismaz vienu reizi projekta īstenošanas gadā;
 • vidēja riska projektiem – vismaz reizi projekta īstenošanas laikā;
 • zema riska projektiem - saskaņā ar nejaušās izlases metodi, aptverot vismaz 30% no zema risku projektu skaita SAM atlases kārtas ietvaros.
  .

Projektiem var tikt veiktas gan plānotās, gan ārpuskārtas pārbaudes. Plānoto pārbaudi veic, pamatojoties uz noteikto projekta riska līmeni. Ārpuskārtas pārbaudi projekta īstenošanas laikā veic, pamatojoties uz CFLA rīcībā nonākušu informāciju par problēmām projektā.

Projektiem var tikt veikta gan pilna, gan nepilna pārbaude. Pilnas pārbaudes laikā tiek veikta gan ar projektu saistīto dokumentu pārbaude, gan projektā sasniegto rezultātu pārbaude. Nepilnas pārbaudes laikā tiek pārbaudīti atsevišķi projekta īstenošanas aspekti.

! Pārbaudē projekta īstenošanas vietā, ko veic Aģentūra, ir tiesības piedalīties vadošajai iestādei, sertifikācijas iestādei un revīzijas iestādei, kā arī atbildīgajai iestādei.

Ja Aģentūras darbiniekiem pārbaudes rezultāta noteikšanai nav nepieciešama papildu informācija, tad:

 • Aģentūras darbinieki pārbaudes beigās nosaka pārbaudes rezultātu (pozitīvs/ ar iebildumiem/ negatīvs);
 • Aģentūras darbinieki un finansējuma saņēmējs paraksta pārbaudes aktu - viens eksemplārs tiek nodots finansējuma saņēmējam.

Ja Aģentūras darbiniekiem pārbaudes rezultāta noteikšanai ir nepieciešama papildu informācija, tad:

 • finansējuma saņēmējs sagatavo un iesniedz Aģentūrā papildu dokumentāciju, kas nav pieejama pārbaudes brīdī (skaidrojumus u.c.);
 • 20 darba dienu laikā pēc visu pārbaudes rezultātu noteikšanai nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas Aģentūras darbinieki nosaka pārbaudes rezultātu (pozitīvs/ ar iebildumiem/ negatīvs);
 • Finansējuma saņēmējs saņem no Aģentūras vēstuli par pārbaudes rezultātu un pārbaudes aktu. Pārbaudes aktspaliek finansējuma saņēmējam.

Pārbaudes rezultāts var būt pozitīvs, ar iebildumiem vai negatīvs.

Pārbaudes rezultāts ir pozitīvs, ja pārbaudes laikā nav konstatētas atkāpes no līguma nosacījumiem.

Pārbaudes rezultāts ir ar iebildumiem, ja pārbaudes laikā tika konstatētas atkāpes no līguma nosacījumiem, bet tās ir iespējams novērst un nerada finansiālas sekas projektā.

Pārbaudes rezultāts ir negatīvs, ja pārbaudes laikā ir konstatētas atkāpes, kā rezultātā var tikt pilnībā vai daļēji pārtraukta projekta īstenošana, konstatēti neattiecināmie izdevumi vai pārbaudē konstatēta neatbilstība vai ir aizdomas par neatbilstību.

Pārbaudē konstatētās atkāpes tiek ierakstītas pārbaudes aktā un tiek noteikti atkāpju novēršanas termiņi.

! Pārbaudes projektu īstenošanas vietās var veikt arī vadošā iestāde un sertifikācijas iestāde.

Vadošā iestāde pārbaudes saturu un apjomu nosaka, lai gūtu pārliecību par projekta atbilstību Ministru kabineta noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa, pasākuma vai kārtas īstenošanu un noslēgtajā līgumā ar finansējuma saņēmēju noteiktajam, kā arī, lai gūtu pārliecību par CFLA kā SI deleģēto funkciju atbilstošu izpildi.

Vadošā iestāde un sertifikācijas iestāde 20 darba dienu laikā pēc pārbaudes projekta īstenošanas vietā vai pēc pārbaudes rezultātu noteikšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas informē finansējuma saņēmēju un Aģentūru par pārbaudes rezultātiem un nosaka atbildīgo par ieteikumu ieviešanas uzraudzību.

Ja Vadošās iestādes vai sertifikācijas iestādes veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatētas atkāpes, kā rezultātā var tikt pilnībā vai daļēji pārtraukta projekta īstenošana, konstatēti neattiecināmie izdevumi vai pārbaudē konstatēta neatbilstība vai ir aizdomas par neatbilstību, tad Aģentūra var piemērot finanšu korekciju atbilstoši Vadošās iestādes vadlīnijās minētajam, attiecīgi koriģējot projekta attiecināmās izmaksas.