Taisnīgas pārkārtošanās fonds

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)  ir izstrādājusi Eiropas Savienības (ES) fondu programmu, kas paredzēta pašvaldību un reģionu speciālistu prasmju paaugstināšanai klimatneitrālas ekonomikas un klimata pārmaiņu sociālekonomisko seku mazināšanas jautājumos. Šim mērķim no Taisnīgas pārkārtošanās fonda (TPF) pieejami vairāk nekā 1,4 miljoni eiro.

Saskaņā ar VARAM norādīto pašvaldībās un plānošanas reģionos ir atšķirīgas un nepietiekamas finanšu iespējas veikt ieguldījumus klimatneitrālu risinājumu īstenošanai, un lielākā daļa līdzekļu tiek izlietoti ar pašvaldības funkciju izpildi saistītajiem izdevumiem, tāpēc ir būtiski pilnveidot un uzlabot  pašvaldību un reģionu speciālistu zināšanas un prasmes klimatneitrālas ekonomikas jautājumos.

Programmā paredzēts paaugstināt pašvaldību un reģionu speciālistu prasmes, tai skaitā izglītojot par zaļā publiskā iepirkuma sagatavošanu, zaļo risinājumu piemērošanu infrastruktūras attīstības plānošanā,  informācijas tehnoloģiju un mākslīgā intelekta rīku izmantošanu klimatneitrālu risinājumu plānošanā, lai virzītos uz ES mērķi līdz 2050.gadam sasniegt klimatneitralitāti. Tāpat atbalstāmās darbības paredzēts plānot saskaņā ar Reģionālo politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam noteiktajiem uzdevumiem pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes palielināšanā viedai attīstības plānošanai un īstenošanai.

Aktivitāšu īstenošanai no TPF pieejami ir 1 432 238  eiro, kā arī valsts budžeta līdzfinansējums 252 749  eiro apmērā. Projekta īstenotājs būs VARAM, kā sadarbības partnerus piesaistot Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģionus.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi projektu atlasi, aicinot VARAM pieteikties ES fondu finansējumam. Projekta iesniegums VARAM jāiesniedz CFLA līdz 2024. gada 20. martam, savukārt projekts jāīsteno līdz  2029. gada beigām. Projektu atlases dokumentācija publicēta CFLA tīmekļvietnē cfla.gov.lv.

ES fondu atbalsts pašvaldību speciālistu izglītošanai paredzēts ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam  6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" 6.1.1.8. pasākuma "Pašvaldību un reģionu speciālistu prasmju paaugstināšana klimatneitrālas ekonomikas un sociālekonomisko seku saistībā ar klimata pārmaiņām mazināšanas jautājumos" ietvaros.

Informācija par visām projektu atlasēm pieejama CFLA tīmekļvietnes sadaļā “Projektu atlases”.