Attīstības sadarbība

No 22. līdz 24. novembrim Ārlietu ministrijas (ĀM) finansētā granta projekta "Atbalsts Uzbekistānas publiskās varas institūcijām administratīvās kapacitātes stiprināšanā un korupcijas novēršanā" ietvaros Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) sadarbībā ar ĀM un Latvijas vēstniecību Uzbekistānā organizē vizīti šajā Centrālāzijas valstī.

vizīte Uzbekistānā
Latvijas partneri kopā ar Viņa Ekselenci Latvijas vēstnieku Uzbekistānā R. Trokšu tiekas ar Uzbekistānas Pretkorupcijas aģentūru

Latvijas partnerorganizācijas šīs vizītes laikā tiekas ar dažādām Uzbekistānas valsts pārvaldes iestādēm, lai pārrunātu nepieciešamo atbalstu administratīvo reformu īstenošanai Uzbekistānā. Uzbekistānas pārstāvji augsti vērtē Latvijas izaugsmi pēc neatkarības atgūšanas un Latvijā īstenotās reformas, tostarp saistībā ar iestāšanos Eiropas Savienībā.

Kā norāda Vides investīciju un starptautiskās sadarbības departamenta direktore Dana Heiberga: “Priecājamies, ka nepilna gada laikā, kopš CFLA tika deleģēta attīstības sadarbības aģentūras funkcija, sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Uzbekistānā ir izdevies izstrādāt daudzpusīgu projektu Latvijas ekspertīzes pārnesei Uzbekistānā administratīvo reformu un korupcijas novēršanas jomā. Šīs vizītes laikā ar dažādām Uzbekistānas valsts pārvaldes iestādēm precizējam iespējamo apmācību saturu, un ceram, ka jau nākamgad, piesaistot attīstības sadarbības finansējumu, CFLA vadībā Latvijas partnerība uzsāks zināšanu pārneses programmu Uzbekistānas varas iestādēm.”

Latvijas publiskās pārvaldes, kā arī pilsoniskās sabiedrības organizāciju pieredze un ekspertu zināšanas varētu kļūt par nozīmīgu atbalstu plaša mēroga administratīvo reformu īstenošanā Uzbekistānā. Līdz ar to CFLA sadarbībā ar piesaistītajām Latvijas partnerorganizācijām – Valsts administrācijas skolu, Tiesu administrāciju, biedrību “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna), Rīgas Juridisko augstskolu u.c. partneriem plānos turpmākas atbalsta aktivitātes Uzbekistānas reformām.

Latvijas delegācija vizītē Uzbekistānā
Latvijas delegācija vizītē Latvijas vēstniecībā Uzbekistānā

Informācijai:

Attīstības sadarbība ir politikas un pasākumu kopums, kas ir vērsts uz palīdzības sniegšanu mazāk attīstītām valstīm, lai veicinātu šo valstu un to sabiedrības ilgtermiņa sociālo un ekonomisko attīstību.

Attīstības sadarbība ir viena no Eiropas Savienības (ES) ārpolitikas prioritātēm. Arī Latvija līdz ar iestāšanos ES 2004. gadā no palīdzības saņēmējas ir kļuvusi par donorvalsti un iesaistās attīstības sadarbības politikas plānošanā un pasākumu īstenošanā, pildot uzņemtās starptautiskās saistības globālās attīstības veicināšanā un atbalsta sniegšanā attīstības valstīm.

Saskaņā ar grozījumiem Starptautiskās palīdzības likumā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) papildus Eiropas Savienības (ES) fondu administrēšanas funkcijai no 2022.gada 1. janvāra veic arī Latvijas attīstības sadarbības aģentūras funkcijas, lai centralizēti sniegtu konsultatīvu un administratīvu atbalstu Latvijas institūcijām un citām ieinteresētajām personām, kas vēlas pieteikties dalībai ES ārējās darbības vai starptautisko institūciju finansēto projektu īstenošanā. Jaunās attīstības sadarbības funkcijas īstenošanā CFLA cieši sadarbojas ar Ārlietu ministriju kā attīstības sadarbības politikas veidotāju.