seminārs
Pirmais seminārs par projektu īstenošanas jautājumiem notika otrdien, 11. jūnijā, pulcējot potenciālos projektu īstenotājus

Uz pirmo klātienes tikšanos par projektu īstenošanas jautājumiem Centrālā finanšu un līgumu aģentūra sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru pulcēja potenciālos projektu īstenotājus tūrisma produktu attīstības programmā. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanai pieejami gandrīz 4,2 miljoni eiro.

ES fondu finansējums varēs tikt izmantots, lai sekmētu sadarbības tīkla dalībnieku vietējo un starptautisko sadarbību, piemēram, doties vizītēs pie ārvalstu partneriem, piedalīties starptautiskās konferencēs un izstādēs, pieredzes apmaiņas pasākumos, starptautiskos konkursos un sadarbības platformās. Tāpat tiks līdzfinansēta jaunu tūrisma produktu izstrāde – ar to saistītie pētījumi, testēšana un apmācības.

Tūrisma nozarē novērojama tūrisma piedāvājuma sadrumstalotība un liels mazo komersantu īpatsvars. Katram tūrisma pakalpojuma sniedzējam darbojoties atsevišķi, ir apgrūtinoši piesaistīt ārvalstu tūristus, ir sarežģītāka gan konkurētspējīga tūrisma produkta izstrāde, gan iespēja realizēt mārketinga un publicitātes aktivitātes. Konkurējošas, bet vienlaikus uz sadarbību un kopīgiem mērķiem vērstas, privātās-publiskās partnerības tīklojumi ir apliecinājuši savu darbības efektivitāti un spēju panākt augstāku konkurētspēju starptautiskos tirgos. Lai risinātu galvenos konkurētspējas izaicinājumus: tūrisma piedāvājuma sadrumstalotību un lielo mazo komersantu īpatsvaru tūrisma nozarē, izstrādāta šī ES fondu atbalsta programma jaunu tūrisma produktu attīstīšanai. Tās mērķis ir veicināt, lai  komersantu konkurētspējas priekšrocība balstītos uz komersantu apvienošanos, izveidojot kopīgus, konkurētspējīgākus tūrisma produktus.

Projektu īstenošanai kopumā pieejami 4 186 539 eiro no ERAF, kā arī valsts budžeta finansējums 492 534 eiro apmērā. Maksimālais finansējums, ko var saņemt sadarbības tīkla projektam no ES fondu un valsts budžeta līdzekļiem – līdz 584 884 eiro. Saņemtajos 10 projektu iesniegumos kopējais pieprasītais finansējums bija vairāk nekā 5,23 miljoni eiro, tādēļ tie tika vērtēti konkursa kārtībā: potenciāli apstiprināti varētu tikt 8 no iesniegtajiem projektiem.

seminārs

Projekta iesniegumus CFLA pieņēma no 2023. gada 23. novembra līdz 2024. gada 29. februārim, savukārt projektu īstenošana jāpabeidz līdz 2029. gada beigām. Projektu atlases dokumentācija publicēta CFLA tīmekļvietnē cfla.gov.lv.

ES fondu atbalsts projekta īstenošanai paredzēts Ekonomikas ministrijas izstrādātā ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2. prioritārā virziena "Atbalsts uzņēmējdarbībai" 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām" 1.2.3.6. pasākuma "Tūrisma produktu attīstības programma" otrās kārtas ietvaros.