Vispārīga informācija

Pasākuma mērķis Atbalstīt pētniecību, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai
Projektu atlases veids

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Finansējuma saņēmējs Zinātniskās institūcijas un Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēti sīkie (mikro), mazie, vidējie vai lielie komersanti, kuri atbilst MK noteikumos minētajiem nosacījumiem
Atbildīgā iestāde Izglītības un zinātnes ministrija

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Projekta īstenošanai nepieciešamās veidlapas

Ja esat CFLA vadības informācijas sistēmas lietotājs, tad ar projektu saistītā dokumentu aprite notiek tikai elektroniski, izmantojot šo sistēmu.

Līgums

Līgums

Projekta īstenošanas laikā iesniedzamie dokumenti

Iepirkuma plāna veidlapa

Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks

Maksājuma pieprasījums
Pārskats par PVN summām, kuras struktūrfonda saņēmējs paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās
Apliecinājums par interešu konflikta neesamību
Pētījuma projekta īstenošanā iesaistītā darbinieka kopējā darba laika un paveiktā darba uzskaites veidlapa (PIEMĒRS)

Ikgadējie pārskati

Pārskats par zinātnisko darbinieku noslodzi pilna laika ekvivalenta (PLE) izteiksmē
Pārskats par zinātniskajiem rakstiem
Pēcuzraudzības pārskats

Palīgmateriāli

Projektu grozījumi Lejuplādēt
Par izmaiņām projektu vienošanās/līguma grozījumu iesniegšanas kārtībā Lejuplādēt

Atbildes uz semināros uzdotajiem jautājumiem

Informācija par līguma grozījumu sagatavošanu 1.1.1.1. pasākumam, ja projekta īstenošanai piesaistītais zinātnieks ir 1.1.1.2. pasākuma pētniecības pieteikuma finansējuma saņēmējs Lejuplādēt
Par maksājuma pieprasījuma aizpildīšanas specifiku Lejuplādēt
Informācija atvaļinājuma izdevumu attiecināšanai
Informācija par iepirkumu plānu sagatavošanu un iepirkumu procedūru pirmspārbaudes procesu
Informācija par 1.1.1.1. pasākuma projektu izdevumu par tehnoloģiju tiesību aizsardzību iekļaušanu projekta iepirkuma plānos.
Informācija par Publisko iepirkumu likuma 5. panta 6. punkta piemērošanu 1.1.1.1. pasākumam
Zaļais iepirkums 1.1.1.1. pasākuma projektos
Citējamības indeksa noteikšana zinātniskajiem rakstiem, kas iesniegti Web of Science
Papildu skaidrojums par komandējumiem un darba braucieniem
Informācija par “vies-” zinātniskā personāla nodarbināšanu un atlīdzības izdevumu attiecināšanu
Citējamības indeksa noteikšana zinātniskajiem rakstiem, kas iesniegti SCOPUS
Sinerģijas kārtība
Informācija par iekārtu pilnveidi, modifikācijām u.c. kapitalizējamām izmaksām
PLE uzskaite atvaļinājumu un slimības lapu gadījumā
Informācija par 1.1.1.1. pasākuma projekta iznākuma rādītāja “Jaunu pētnieku skaits atbalstītajās vienībās (pilnas slodzes ekvivalents)” attiecināšanu maksājuma pieprasījumos
Par zinātniskā personāla ievēlēšanu
Papildu informācija 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskās ievirzes pētījumi" projektu īstenošanā iesaistītā darbinieka kopējā darba laika un paveiktā darba uzskaites veidlapas sagatavošana
Informācija par izmaiņām 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” avansa maksājuma pieprasījuma pamatojošo dokumentu iesniegšanā
Informācija par vēlētā zinātniskā personāla nodarbināšanu 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” projektos
Informācija par līguma/vienošanās grozījumu sagatavošanu un iesniegšanu 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” projektos
Projekta īstenošanā iesaistīto darbinieku paveiktā darba PLEvid uzskaite ar saimniecisku darbību nesaistītiem projektiem
Informācija projektu noslēguma maksājuma pieprasījuma sagatavošanai
IZM skaidrojošais materiāls “Tehnoloģiju tiesību komercializācija (ar saimniecisku darbību nesaistīti projekti)”, tapis sadarbībā ar LIAA
Valsts atbalsta pašpārbaudes lapa

Zinātniskās kvalitātes vidusposma novērtējums

Projekta rezultātu zinātniskās kvalitātes vidusposma izvērtējums
Maksājuma pieprasījums un saistošā dokumentācija
Projekta budžeta kopsavilkums
Pilna laika ekvivalenta (PLE) pārskats
Pārskats par sinerģijā esošiem projektiem
Iesniegto dokumentu saraksts
Vidusposma atskaites aizpildīšanas metodika (EN)
Vidusposma atskaites aizpildīšanas metodika (LV)
Vidusposma atskaite
Vērtēšanas kritēriji zinātniskās kvalitātes izvērtēšanai vidusposmā Eiropas Komisijas datu bāzes ekspertiem

Gala rezultātu zinātniskās kvalitātes izvērtējums

Iesniegto dokumentu saraksts

Gala rezultātu atskaites aizpildīšanas metodika (LV)

Vērtēšanas kritēriji gala rezultātu zinātniskās kvalitātes izvērtēšanai Eiropas Komisijas datu bāzes ekspertiem

Gala rezultātu atskaites veidlapa (ENG)

Prezentācijas

Līguma slēgšanas process un projekta īstenošanas vispārējie noteikumi

 

Iepirkumi - Saimnieciski
Maksājuma pieprasījums un saistošā dokumentācija - Saimnieciski

Iepirkumi - Nesaimnieciski

Maksājuma pieprasījums un saistošā dokumentācija - Nesaimnieciski
Vienošanās projekta īstenošanas vispārējie noteikumi - Nesaimnieciski
Projekta īstenošanas specifiskie aspekti zinātnes jomā
Projekta rezultātu zinātniskās kvalitātes vidusposma izvērtējums – labā prakse

Palīgmateriāli

ES fonda finansējuma saņēmējam projekts jāīsteno saskaņā ar ES fondu vadību regulējošo ES un Latvijas normatīvo aktu noteikumiem. Sevišķu uzmanību lūdzam pievērst iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūru likumības uzraudzība, metodiskā palīdzība un konsultācijas saistībā ar iepirkuma procedūru ievērošanu ir Iepirkumu uzraudzības biroja kompetence, lūdzam izmantot http://www.iub.gov.lv/ sadaļā Tiesību akti un Iepirkumu vadlīnijas publicētos materiālus, tai skaitā:

Vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas

Plašāka informācija par Latvijai pieejamo ES fondu finansējumu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, t.sk., saistošie politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti ir pieejami ES fondu mājas lapā.

Par 2014. - 2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzību, t.sk. metodika

Metodika horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda vadībā un ieviešanā iesaistītajiem

Informācija par e paraksta lietošanu