Valsts budžeta dotācija pašvaldībām ir līdzekļu bezatmaksas piešķiršana pašvaldībai no valsts puses.

Valsts var piešķirt dotāciju izglītības iestādēm, pašvaldībām, ražošanas vai pakalpojumu uzņēmumiem u.c., kā arī fiziskām personām (mācībām, pārkvalifikācijai). Atšķirībā no subsīdijām dotācijas piešķiršanai nav nepieciešams noteikts līdzekļu izlietojuma mērķis un dotācijas saņēmējs tos var izmantot pēc saviem ieskatiem.

Valsts budžeta dotāciju pašvaldībai aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x C x D, kur

  • A – valsts budžeta dotācija, euro;
  • B – finansējuma kopsumma, ko veido normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu noteiktais Eiropas Savienības fonda finansējums un minimālā nacionālā publiskā finansējuma attiecināmo izmaksu daļa, kuru iegulda pašvaldība un kura netiek segta no projekta pašfinansēšanas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem, euro;
  • C – normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu noteiktais minimālais nacionālā publiskā finansējuma attiecināmo izmaksu īpatsvars, procentos;
  • D – valsts budžeta dotācijas īpatsvars, procentos (atbilstoši MK noteikumu Nr.42 pielikumamSaite valsts budžeta dotācijas noteikšanai VARAM vietnē).

Ja projektā paredzēts sadarbības partneris, kas ir pašvaldība, projekta iesniedzējs katram sadarbības partnerim valsts budžeta dotācijas apmēru aprēķina proporcionāli sadarbības partnera attiecināmo izmaksu daļai.

Valsts budžeta dotāciju par snieguma rezerves priekšfinansējumu neaprēķina, jo saskaņā ar MK 27.01.2015. noteikumu Nr. 42 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai» 2.punktu valsts budžeta dotāciju aprēķina no normatīvajos aktos par ES fonda specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu noteiktās nacionālā publiskā finansējuma attiecināmo izmaksu daļas, ko iegulda pašvaldība un kas netiek segta no projekta pašfinansēšanas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem.

Projektu iesniegumiem, kas iesniegti pēc 01.06.2019., VBD apjomu aprēķina, no projekta iesniedzēja minimālā līdzfinansējuma (15%) un projektam paredzētā ES fonda finansējuma apjoma kopsummas, ievērojot nosacījumu, ka nacionālā publiskā finansējuma izmaksu daļa netiek segta no projekta pašfinansēšanas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem.