2019. gada 4. jūlijā stājās spēkā grozījumi Starptautisko un Latvijas nacionālo sankciju likumā (Likums). Saskaņā ar Likuma aktuālās redakcijas 11.2pantu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) ir pienākums veikt sankciju pārbaudes – pirms projekta apstiprināšanas un līguma/vienošanās slēgšanas, kā arī pirms katra maksājuma veikšanas maksājuma pieprasījuma izvērtēšanas procesa ietvaros. Pārbaudes attiecināmas uz Eiropas Savienības fondu projektu finansējuma saņēmēju – fizisku personu vai juridisku personu (uzņēmumu), tās valdi, padomi, prokūristu un patiesā labuma guvēju.

Ņemot vērā, ka Likuma mērķis ir nepieļaut publiskā finansējuma nonākšanu sankcijām pakļautām personām, CFLA jebkurā no projektu administrēšanas un uzraudzības posmiem var pārbaudīt gan projekta gala labuma guvējus, tai skaitā projekta sadarbības partnerus, gan arī projekta ietvaros veikto iepirkumu uzvarētājus, neatkarīgi no iepirkuma summas un piemērotās procedūras. Finansējuma saņēmējam pirms jebkuru maksājumu veikšanas ir pienākums pārliecināties, ka projekta sadarbības partneri un iepirkumu uzvarētāji nav sankciju subjekti Likuma izpratnē.

Lai CFLA varētu ātri un efektīvi veikt minētās pārbaudes, Finansējuma saņēmējam un projekta gala labuma guvējam ir jāpārliecinās, ka ir izpildītas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 18.2 panta prasības, proti, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram sniegtas ziņas par uzņēmuma patiesā labuma guvējiem (ja attiecināms).

Sankciju pārbaudes iepirkumos – saskaņā ar Likuma 11.1pantu pasūtītājam, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, publiskajam partnerim vai tā pārstāvim ir pienākums veikt pārbaudi par to, vai uz personu, ar kuru tiek slēgts līgums, ir attiecināmas sankcijas. Sankciju pārbaudes veicamas arī par apakšuzņēmēju un ārvalstī reģistrētu iepirkuma pretendentu, nepieciešamības gadījumā pieprasot tam sniegt attiecīgu informāciju.

Iepirkuma līgumā, vispārīgajā vienošanās, partnerības iepirkuma līgumā vai koncesijas līgumā paredz pasūtītāja, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja, publiskā partnera vai tā pārstāvja tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Likumā noteikto publisko tiesību subjektam ir aizliegts slēgt līgumu un veikt maksājumus publisko vai privāto tiesību jomā, ja ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi un maksājumus.

Rīki, kuros veicamas sankciju pārbaudes:

 

PAPILDU INFORMĀCIJA:

un video - Skatīt video;