Sankciju likums un publiskie iepirkumi

Pienākums veikt pārbaudi

2018.gada 12.jūlijā stājās spēkā grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (Sankciju likums), kas attiecībā uz publiskajiem iepirkumiem papildināts ar 11.1 pantu, kas paredz PIENĀKUMU PĀRBAUDĪT pretendentus, kā arī iespēju lauzt jau noslēgtus līgumus, ja līguma izpilde var tikt kavēta noteikto sankciju dēļ.

Regulējums attiecināms uz iepirkumiem vai iepirkumu procedūrām, kuras uzsāktas vai izsludinātas, sākot ar 2018.gada 12.jūliju, t.sk. arī Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9.panta, 10.panta un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (SPSIL) 13.panta (5) daļas iepirkumiem.

 • Sankciju likuma 11.1 pantā noteikto pārbaudi viena procesa procedūrā, piemēram, atklātā konkursā, pasūtītājs veic tikai attiecībā uz tām personām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pirms gala lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu.
 • Divpakāpju procedūrā, piemēram, slēgtā konkursā, kandidātu atlases posmā pārbauda visus kandidātus, kas būtu uzaicināmi iesniegt piedāvājumu, bet piedāvājumu izvērtēšanas posmā pārbaudi veic tikai pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pirms gala lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu. Pārbaudes rezultātus pasūtītājs atspoguļo iepirkuma protokolā.

Pārbaudi veic, izmantojot šādas datubāzes:

  Lai gan neviens no publiskos iepirkumus regulējošajiem likumiem, ne arī Sankciju likums neparedz pasūtītāja pienākumu sankciju pārbaudes pienākumu iestrādāt iepirkumu procedūras dokumentos,

  CFLA aicina iepirkuma procedūras dokumentos norādīt atsauci uz Sankciju likuma 11.1 pantu. Tomēr iepirkuma dokumentācijas pielikumā pievienotajā LĪGUMA projektā OBLIGĀTI ir jāparedz pasūtītāja tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Sankciju likuma 11.1 panta trešā daļa).

  PAPILDU INFORMĀCIJA:

  Koordinējošā iestāde sankciju jautājumos - Ārlietu ministrija.
  E-pasts saziņai: sankcijas@mfa.gov.lv.