Saistību (līgumu) izpildes nodrošinājums

Veicot iepirkumu, t.sk. ES fondu projektos, būtiski ir neierobežot iepirkumu dokumentācijā iekļaujamos nosacījumus par saistību (līgumu) izpildes NODROŠINĀJUMA iesniegšanu.

Iespējamie piedāvājumu nodrošinājuma un saistību izpildes nodrošinājuma VEIDI ir noteikti Publisko iepirkumu likuma (PIL) 50.panta ceturtajā daļā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (SPSIL) 27.panta ceturtajā daļā. Nodrošinājuma veidi var būt:

  • bankas garantija,
  • apdrošināšanas polise,
  • naudas iemaksa norādītajā kontā, ja šāda iespēja ir paredzēta konkrētā iepirkuma dokumentācijā.

Iepirkuma veicējs - pasūtītājs iepirkuma dokumentācijā nedrīkst ierobežot pretendentu tiesības izvēlēties, kādā veidā nodrošinājums tiks iesniegts. Pretendents piedāvājuma vai saistību izpildes nodrošināšanai ir tiesīgs iesniegt gan bankas garantijas, gan apdrošināšanas polises veidā, kā arī - ja pasūtītājs to ir paredzējis iepirkuma procedūras dokumentos - naudas iemaksas veidā.

! Iepirkuma dokumentācijā saistību izpildes nodrošināšanai nedrīkst norādīt tikai vienu veidu, piemēram, bankas garantiju.

! Iepirkuma dokumentācijā jānodrošina piedāvājuma un īpaši saistību izpildes nodrošinājuma nosacījumu noteikšana atbilstoši PIL 50.panta ceturtajai daļai un SPSIL 27.panta ceturtajai daļai.