• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

Iepirkums

Iepirkuma identifikācijas numurs

Lēmuma pieņemšanas datums

Iepirkuma procedūras rezultāti

(Piegādātāja/Pakalpojuma sniedzēja nosaukums, Līgumcena (bez PVN), Līguma darbības termiņš)

PIL 8.2 panta kārtībā CFLA 2016/18-PIEG 18.10.2016. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un iepirkuma nolikuma 24.punktu līguma slēgšanas tiesības piešķirt AS „VIADA Baltija” (reģ.Nr. 40103867145), un slēgt līgumu par līguma maksimālo summu, t.i., 41 999,99 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 99 centi) bez PVN.
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA 2016/17-PIEG 18.10.2016. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un iepirkuma nolikuma 23.punktu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „FS Noma” (reģ.Nr.40103440166) un slēgt piegādes līgumu par 444,20 EUR (četri simti četrdesmit četri euro, 20 centi) bez PVN mēnesī.
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA 2016/16-PIEG 16.09.2016. Iepirkums pārtraukts, jo ir nepieciešams precizēt iepirkuma dokumentāciju
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA 2016/15-PAK 29.07.2016. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un iepirkuma nolikuma 24.punktu, līguma slēgšanas tiesības 1.iepirkuma daļā „Mediju monitoringa pakalpojumi” nolemts piešķirt SIA „LETA”, reģ. Nr. 40003229349 un slēgt līgumu par 3840,00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro, 00 centi) bez PVN, līguma slēgšanas tiesības 2.iepirkuma daļā „Ziņu aģentūras tiešsaistes ziņu pakalpojuma nodrošināšana” nolemts piešķirt SIA „Latvian News Service”, reģ. Nr. 40003099448 un slēgt līgumu par 4200,00 EUR (četri tūkstoši divi simti euro, 00 centi) bez PVN.
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA 2016/14-PIEG 08.07.2016. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un iepirkuma nolikuma 23.punktu nolemts līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „DATAKOM”, reģ. Nr. 40103142605, un atbilstoši nolikuma 24.punktam slēgt līgumu par 29 150,00 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši viens simts piecdesmit euro, 00 centi) bez PVN
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA 2016/13-PIEG 16.06.2016. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un iepirkuma nolikuma 25.punktu nolemts piegādes līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „WWW.ŽALUZI.EU”, reģ. Nr. 40103661973, un atbilstoši nolikuma 26.punktam slēgt līgumu par 3 694,66 EUR (trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit četri euro, 66 centi) bez PVN
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA 2016/12-PIEG 03.06.2016. Atzīt 2016.gada 1.jūnija iepirkuma „Plāno klientu (thin client) iegāde” (id.Nr. CFLA 2016/12-PIEG) sēdes Komisijas lēmumu par iepirkuma rezultātu par spēku zaudējušu un izbeigt iepirkumu bez rezultāta, jo nav saņemts neviens tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošs piedāvājums.
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA 2016/11-PAK 30.05.2016. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un iepirkuma nolikuma 28.punktu nolemts vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības piešķirt Ilonai Skribiņai, Kristapam Briedim, Rihardam Petkevičam, Dmitrijam Stroževam un SIA "Smart Continent LV Ekoterm", reģ.Nr.40103070504 (piedāvātie eksperti Jānis Šaicāns, Pēteris Miķelsons un Atis Zvidriņš).
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA 2016/12-PIEG 01.06.2016. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un iepirkuma nolikuma 23.punktu nolemts līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „ATEA”, reģ. Nr. 40003312822, un atbilstoši nolikuma 24.punktam slēgt līgumu par 23 339,80 EUR (divdesmit trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit deviņi euro, 80 centi) bez PVN
B daļas iepirkums CFLA-2016-7-PAK 25.04.2016. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un iepirkuma nolikuma 23.7.apakšpunktu  līguma slēgšanas tiesības nolēma piešķirt SIA "ENTRA", reģ.Nr.40003369427 un slēgt līgumu par 120 000,00 (viens simts divdesmit tūkstoši euro, 00 centi) EUR.

 

PIL 8.2 panta kārtībā

CFLA-2016-10-PAK 19.04.2016. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un iepirkuma nolikuma 25.punktu, līguma slēgšanas tiesības 1.iepirkuma daļā nolēma piešķirt SIA „Eiroparks”, reģ. Nr. 40003688079, un slēgt līgumu par 14 976,14 EUR (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit seši euro, 14 centi) bez PVN; 2.iepirkuma daļā nolēma piešķirt SIA „NCS LV”, reģ. Nr. 40103551993 un slēgt līgumu par 2 570,44 EUR (divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro, 44 centi) bez PVN.

PIL 8.panta pirmās daļas 1.punkts

CFLA-2016-5-PAK 13.04.2016. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56. panta pirmo punktu nolemts līguma slēgšanas tiesības piešķirt AAS "BTA Baltic Insurance Agency", reģ.Nr.40103840140 un slēgt līgumu par 75 221,50 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši divi simti divdesmit viens euro, 50 centi) bez PVN.

 

 

 

 

PIL 8. panta pirmās daļas 1.punkts

CFLA-2016-3-PIEG

05.04.2016.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta pirmo punktu un iepirkuma nolikuma 32. un 33.1.punktu nolemts līguma slēgšanas tiesības par 1.iepirkuma priekšmeta daļu “Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Centrālās finanšu un līgumu aģentūras telpām” piešķirt SIA “Dižozols plus”, reģ.nr.40003378468 un slēgt līgumu par summu līdz 70 000,00 euro (septiņdesmit tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN; 2.iepirkuma priekšmeta daļu “Iebūvētas virtuves iekārtas piegāde un uzstādīšana Rīgā, Smilšu ielā 1, 5.stāvā” piešķirt SIA “Dižozols plus”, reģ.nr.40003378468 un slēgt līgumu par 395,00 euro (trīs simti deviņdesmit pieci euro, 00 centi) bez PVN; 3.iepirkuma priekšmeta daļu “Iebūvētas virtuves iekārtas piegāde un uzstādīšana Jelgavā, Pasta ielā 43, 3.stāvā” piešķirt SIA “Standard Latvia”, reģ.nr.40003402399 un slēgt līgumu par 1336,43 euro (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit seši euro, 43 centi) bez PVN.

PIL 8.2 panta kārtībā CFLA-2016-8-PAK 17.03.2016. Iepirkums pārtraukts, jo tiks precizēts iepirkuma 1.daļas Tehniskās specifikācijas 4.3.1.punkts un Finanšu piedāvājuma forma.
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA-2016-6-PAK 11.03.2016. Iepirkums pārtraukts, jo ir nepieciešams precizēt iepirkuma dokumentāciju
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA-2016-4-PIEG 09.03.2016. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un iepirkuma nolikuma 24.punktu, līguma slēgšanas tiesības 1.iepirkuma priekšmeta daļā „Jaunu, nelietotu A4 formāta melnbaltās lāzerdrukas iekārtu (33 gab.) piegāde un garantijas nodrošināšana” piešķirt SIA „Officeday Latvia”, reģ. Nr. 40003249449, un slēgt līgumu par 2937,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit septiņi euro, 00 centi) bez PVN; 2.iepirkuma priekšmeta daļā „Jaunu, nelietotu A4 un A3 formāta melnbalto kopētāju (5 gab.) piegāde, uzstādīšana un garantijas nodrošināšana” piešķirt SIA „CRC”, reģ. Nr. 50003174381, un slēgt līgumu par 8815,40 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti piecpadsmit euro, 40 centi) bez PVN.
B daļas iepirkums

CFLA-2016-1-PAK

19.02.2016. Iepirkums pārtraukts, jo ir nepieciešams precizēt Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu
PIL 8. panta pirmās daļas 1.punkts CFLA-2015-38-PIEG 05.02.2016. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta pirmo daļu un iepirkuma nolikuma 30.punktu nolemts līguma slēgšanas tiesības 1.iepirkuma priekšmeta daļā „Vieglā pasažieru automobiļa ilgtermiņa noma” piešķirt SIA „Favorit Rent”, reģ. Nr. 40103531291, un slēgt līgumu par piedāvāto nomas maksu vienam mēnesim – 443,54 EUR (četri simti četrdesmit trīs euro, 54 centi) bez PVN
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA-2016-2-PIEG 02.02.2016. Iepirkums pārtraukts, jo ir nepieciešams precizēt Tehnisko specifikāciju.

 

 

 

 

pēdējo reizi aktualizēts: 13.01.2017.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 2020-10-09

  • Vebinārs “Esošās un plānotās izmaiņas KPVIS projektu iepirkumu datu uzkrāšanā un administrēšanā”
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 2020-10-20

  • CFLA rīko attālinātas apmācības Horvātijas Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai par ES fondu administrēšanu
 • 21
 • 2020-10-21

  • CFLA rīko attālinātas apmācības Horvātijas Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai par ES fondu administrēšanu
 • 22
 • 2020-10-22

  • CFLA rīko attālinātas apmācības Horvātijas Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai par ES fondu administrēšanu
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
3113_k1_atlase
#atkrāpies!
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
Labs serviss
eParaksts
Latvija
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu