Iepirkums

Iepirkuma identifikācijas numurs

Lēmuma pieņemšanas datums

Iepirkuma procedūras rezultāti

(Piegādātāja/Pakalpojuma sniedzēja nosaukums, Līgumcena (bez PVN), Līguma darbības termiņš)

Datu pārraides tīkla apkalpošana Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai CFLA 2018/7-PAK 19.12.2018.
Publicitātes materiālu izvietošana medijos un informatīvajos kanālos CFLA 2018/6-PAK 03.10.2018.

Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 43.punktu iepirkumu komisija pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA "Media House" (reģ.Nr.40003229368) un slēgt pakalpojuma līgumu par 24 017,17 EUR (divdesmit četri tūkstoši septiņpadsmit euro, 17 centi) bez PVN.

 

Foto un video materiālu izgatavošana par īstenotajiem Eiropas Savienības fondu projektiem CFLA 2018/5-PAK 03.10.2018.

Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 45.punktu iepirkumu komisija pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA "Alpha Baltic Media" (reģ.Nr.40103170420) un slēgt pakalpojuma līgumu par maksimālo līguma summu, t.i., 72 050,00 EUR (septiņdesmit divi tūkstoši piecdesmit euro, 00 centi) bez PVN.

 

Rakstiskās tulkošanas pakalpojuma nodrošināšana Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vajadzībām CFLA 2018/3-PAK 15.08.2018.

Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 45.punktu iepirkumu komisija pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA "Interneta Tulkošanas Centrs" (reģ.Nr.48503021032) un slēgt pakalpojuma līgumu par maksimālo līguma summu, t.i., 40000,00 EUR (četrdesmit tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN.

 

Kondicionieru iegāde un uzstādīšana CFLA 2018/4-PIEG 15.08.2018.

 

Rakstiskās tulkošanas pakalpojuma nodrošināšana Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vajadzībām CFLA 2018/2-PAK 24.04.2018.

Lai nodrošinātu objektīvu, pārskatāmu un atklātu procedūru un godīgu konkursa norisi, kā arī, lai neradītu šaubas pārējiem pretendentiem, kas piedalās konkursā, iepirkumu komisija saskaņā ar 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230.punktu un konkursa nolikuma 45.5.apakšpunktu 2018.gada 24.aprīlī pieņēma lēmumu pārtraukt atklātu konkursu.

 

Kopējamo iekārtu apkopju un remontdarbu veikšu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vajadzībām CFLA 2018/1-PAK 12.04.2018.
Kopējamo iekārtu apkopju un remontdarbu veikšu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vajadzībām CFLA 2018/1-PAK 05.04.2018.
Vieglo automobiļu ilgtermiņa noma Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vajadzībām CFLA 2017/15-PIEG 25.01.2018.

Komisija pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “Pilna Servisa Līzings” (reģ.Nr. 40003546341), kuras piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām, un slēgt piegādes līgumu par 61 365,60 EUR (sešdesmit viens tūkstotis trīs simti sešdesmit pieci euro, 60 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

Mediju monitoringa un ziņu aģentūras tiešsaistes ziņu pakalpojuma nodrošināšana Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vajadzībām CFLA 2017/14-PAK 02.01.2018.
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas uzturēšana un papildināšana CFLA 2017/8-PAK 19.01.2018.

Iepirkuma komisija nolēma līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA "iSoft Solutions" (reģ.Nr. 40003822312) un slēgt pakalpojuma līgumu par līguma kopējo maksimālo summu, t.i., 723 300,00 EUR (septiņi simti divdesmit trīs tūkstoši trīs simti euro) bez PVN.