Statuss:
Atvērts
KF_head

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda 12.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, un atbalstīt e-kohēziju” atlases otrās kārtas ietvaros Kohēzijas fonda projekts Nr. 12.1.1.0/18/TP/002 “Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā 2.kārta”.

Projekta mērķis: atbalstīt un pilnveidot ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanu un uzraudzību CFLA kā ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda sadarbības iestādē.

Projektā tiks īstenotas šādas projekta darbības: nodrošināta ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu vadība un uzraudzība, t.sk. veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās pie ES fondu finansējuma saņēmējiem, ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzība, kompetences celšana projekta īstenošanas personālam.

Projekta ietvaros ir paredzēts sasniegt tādus rezultātus, kas ļaus nodrošināt CFLA kā ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodā sadarbības iestādei noteikto funkciju īstenošanu atbilstoši ES fondu plānošanā noteiktajiem principiem un specifisko atbalsta mērķu īstenošanas mehānismiem, t.sk. projektu ieviešanu un uzraudzību.

Projekta darbību veikšanai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 15 045 019.00 euro, t.sk. Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 12 788 266.00 euro un nacionālais publiskais finansējums2 256 753.00  euro.

Projektā paredzētās darbības tiks īstenotas no 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.