Statuss:
Noslēdzies
KF_head

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 12.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, un atbalstīt e-kohēziju” atlases pirmā kārtas ietvaros Kohēzijas fonda projekts Nr. 12.1.1.0/15/TP/004 “Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā”.

Projekta mērķis: uzlabot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda ieviešanu un uzraudzību un atbalstīt e – kohēzijas ieviešanu.

Projektā īstenotas šādas projekta darbības: CFLA kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) 2014.-2020.gada plānošanas perioda sadarbības iestādē nodrošināta ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešana un uzraudzība, ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzība, nodrošināta kompetences celšana projekta īstenošanas personālam, e-kohēzijas izveide un veicināta tās attīstīšana.

Projekta ietvaros ir paredzēts sasniegt tādus rezultātus, kas ļaus nodrošināt CFLA ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā sadarbības iestādei noteikto funkciju īstenošanu, t.sk. projektu iesniegumu atlases izsludināšana, atlase un vērtēšana, projektu ieviešana un uzraudzība, kā arī nodrošināt e-kohēzijas ieviešanu, attīstot Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam.

Projekta darbību veikšanai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 16 015 905 euro, t.sk. Kohēzijas fonda finansējums – 13 613 519.25 euro un nacionālais publiskais finansējums – 2 402 385.75 euro.

Projektā paredzētās darbības īstenotas no 2015.gada 4.ceturkšņa līdz 2018.gada 31.decembrim.