Statuss:
Atvērts
esf_head

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda 10.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu koordinēšanu un pilnveidot e-kohēziju” atlases ietvaros Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 10.1.3.0/18/TP/015 “Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai, uzraudzībai un e-Kohēzijas pilnveidei Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā”.

Projekta mērķis: atbalstīt un pilnveidot ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda ieviešanu un uzraudzību CFLA kā sadarbības iestādē, pilnveidojot vadības un kontroles sistēmu, kapacitātes celšanu, e-Kohēzijas funkcionalitātes paplašināšanu, lai īstenotu ES fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, revīziju un izvērtēšanu.

Projektā tiks īstenotas šādas projekta darbības: nodrošināta ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu uzraudzība, vadības un informācijas sistēmas (KPVIS) funkcionalitātes nodrošināšana un pilnveidošana, kompetences celšana projekta īstenošanas personālam.

Projekta ietvaros ir paredzēts sasniegt tādus rezultātus, kas ļaus nodrošināt CFLA kā ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodā sadarbības iestādei noteikto funkciju īstenošanu atbilstoši ES fondu plānošanā noteiktajiem principiem un specifisko atbalsta mērķu īstenošanas mehānismiem, t.sk. KPVIS funkcionalitātes nodrošināšanu, projektu ieviešanu un uzraudzību.

Projekta darbību veikšanai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 7 122 764.00 euro, t.sk. Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums – 6 054 349.00 euro un nacionālais publiskais finansējums – 1 068 415.00 euro.

Projektā paredzētās darbības tiks īstenotas no 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.