Statuss:
Noslēdzies
esf_head

Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 10.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem” atlases pirmā kārtas ietvaros Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 10.1.2.0/15/TP/001 “Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā”.

Projekta mērķis: paaugstināt informētību par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.- 2020.gada plānošanas periodu, īstenojot informācijas un komunikācijas pasākumus.

Projektā īstenotas šādas projekta darbības: nodrošināta sabiedrības informēšana par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) 2014.-2020.gada plānošanas periodu un īstenoti ES fondu informatīvie un publicitātes pasākumi atbilstoši CFLA kā sadarbības iestādes lomai un uzdevumiem projektu administrēšanas jomā. Projekts nodrošinās CFLA kapacitātes palielināšanu informācijas un komunikācijas pasākumu īstenošanas jomā, tādējādi paaugstinot sabiedrības informētību par Kohēzijas politikas fondiem un sasniedzot projekta rezultatīvos rādītājus.

Plānoti šādi projekta rezultāti: CFLA mājaslapas www.cfla.gov.lv ES fondu sadaļā pieejama aktuāla, klientu un citu interesentu vajadzībām atbilstoša informācija par ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējuma pieejamību un projektu īstenošanu; nodrošināta atlīdzība un darba vietas projektā paredzēto darbību īstenošanas personālam; nodrošināta informatīvo pasākumu organizēšana potenciālajiem projektu iesniedzējiem, finansējuma saņēmējiem un sadarbības partneriem par ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu iesniegumu atlasēm un ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu īstenošanu saistītiem jautājumiem; nodrošināta informatīvo pasākumu video materiālu, video instrukciju, informatīvo materiālu un reprezentatīvo materiālu izveide; veikts klientu apmierinātības novērtējums; pieejams mediju monitorings un tiešsaistes ziņas, tādejādi paaugstinot CFLA darbinieku informētību par ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodu un sekmējot CFLA kapacitātes palielināšanu ES fondu ieviešanā un uzraudzībā, nodrošinot iespēju nepieciešamības gadījumā operatīvi reaģēt uz publicēto informāciju, analizēt CFLA publicitāti un nepieciešamības gadījumā veikt atbilstošas izmaiņas CFLA darbībā. Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot tādas projekta darbības un sasniegt tādus rezultātus, kas ļaus nodrošināt CFLA ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā uzdoto funkciju īstenošanu atbilstoši ES fondu plānošanā noteiktajiem principiem un specifisko atbalsta mērķu īstenošanas mehānismiem, t.sk. ievērojot teritoriālās pieejamības aspektus (t.i., nodrošinot informācijas un komunikācijas pasākumus neatkarīgi no reģionālā dalījuma). Informēšanas un komunikācijas pasākumus potenciālajiem projektu iesniedzējiem, finansējuma saņēmējiem un sadarbības partneriem par CFLA izsludināmo projektu iesniegumu atlašu gaitu un CFLA administrēto projektu īstenošanas niansēm CFLA plāno veikt gan Rīgā, gan reģionos ar CFLA reģionālo nodaļu starpniecību, piemēram, rīkojot seminārus vai piedaloties citu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju, sadarbības un sociālo partneru organizētajos informatīvajos pasākumos Rīgā un citās Latvijas pilsētās, kā arī pastāvīgi nodrošinot būtiskākās informācijas un jaunumu publicēšanu CFLA mājaslapā u.c. informatīvajos kanālos.

Projekta darbību veikšanai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 963 000 euro, t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums – 818 550 euro un nacionālais publiskais finansējums – 144 450 euro.

Projektā paredzētās darbības īstenotas no 2015.gada 4.ceturkšņa līdz 2018.gada 31.decembrim.