Statuss:
Noslēdzies
eraf_head

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 11.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli” atlases pirmā kārtas ietvaros Eiropas Reģionālās attīstītības fonda projekts Nr. 11.1.1.0/15/TP/004 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā”.

Projekta mērķis: atbalstīt un pilnveidot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda ieviešanu un uzraudzību Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda sadarbības iestādē.

Projektā īstenotas šādas projekta darbības: nodrošināta Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešana un uzraudzība, projektu iesniegumu atlase un vērtēšana, piesaistot nepieciešamos ekspertus, kā arī piesaistīti eksperti projektu īstenošanas vietās pie ES fondu finansējuma saņēmējiem, nodrošināta kompetences celšana projekta īstenošanas personālam.

Projekta ietvaros ir paredzēts sasniegt tādus rezultātus, kas ļaus nodrošināt CFLA ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā sadarbības iestādei noteikto funkciju īstenošanu atbilstoši ES fondu plānošanā noteiktajiem principiem un specifisko atbalsta mērķu īstenošanas mehānismiem, t.sk. projektu iesniegumu atlases un vērtēšanu, ieviešanu un uzraudzību.

Projekta darbību veikšanai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 4 746 095 euro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 4 034 180,75 euro un nacionālais publiskais finansējums – 711 914,25 euro.

Projektā paredzētās darbības  īstenotas no 2015.gada 4.ceturkšņa līdz 2018.gada 31.decembrim.