Projekta iesniegums

Saskaņā ar ES fondu vadības likumā noteikto projekta iesniegums ir iesniegums (aizpildīta veidlapa, tās pielikumi un citi dokumenti), ko iesniedz projekta iesniedzējs, lai pretendētu uz projektam nepieciešamo finansējumu no Eiropas Savienības struktūrfonda vai Kohēzijas fonda.

Projektu iesniegumus iesniedzēji sagatavo, izmantojot projektu iesniegumu atlases nolikumu, kas publicēts CFLA mājaslapā.

Projektu iesniegumus var iesniegt projektu iesniegumu atlases nolikumā noteiktajā kārtībā, aizpildot projekta iesnieguma veidlapu un pievienojot pielikumus elektroniski projektu portālā jeb Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (KP VIS).

Projekta iesniegums jāiesniedz līdz projektu iesniegumu atlases nolikumā minētā termiņa beigu datumam. Ja projekta iesniegums tiek iesniegts pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa, tas netiek vērtēts un projekta iesniedzējs saņem CFLA paziņojumu par atteikumu vērtēt projekta iesniegumu.

Projekta iesniegums pēc tā iesniegšanas līdz lēmuma pieņemšanai par tā apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu nav precizējams.