Projekta iesniegums

Saskaņā ar ES fondu vadības likumā noteikto projekta iesniegums ir iesniegums (aizpildīta veidlapa, tās pielikumi un citi dokumenti), ko iesniedz projekta iesniedzējs, lai pretendētu uz projektam nepieciešamo finansējumu no Eiropas Savienības struktūrfonda vai Kohēzijas fonda.

Projektu iesniegumus iesniedzēji sagatavo, izmantojot projektu iesniegumu atlases nolikumu, kas publicēts CFLA mājaslapā.

Projektu iesniegumus var iesniegt projektu iesniegumu atlases nolikumā noteiktajā kārtībā, kas var ietvert vienu vai vairākus no šiem projekta iesniegšanas veidiem:

  • aizpildot projekta iesnieguma veidlapu un pievienojot pielikumus elektroniski e- vidē jeb Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (KP VIS).
  • personīgi darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00 Centrālās finanšu un līgumu aģentūras klientu apkalpošanas centrā, Meistaru ielā 10, Rīgā vai aģentūras reģionālajos centros Cēsīs, Jelgavā, Kuldīgā vai Rēzeknē. Par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata CFLA norādīto saņemšanas datumu;
  • nosūtot pa pastu. Par projekta iesniegšanas datumu uzskatāms pasta zīmogā norādītais nosūtīšanas datums. Ieteicams pārliecināties, vai, iesniedzot projekta iesniegumu pasta nodaļā pēdējā iesniegšanas termiņa dienā, uz projekta iesnieguma tiek norādīts attiecīgās dienas pasta zīmogs;
  • elektroniskā dokumenta formātā, nosūtot uz CFLA elektroniskā pasta adresi: cfla@cfla.gov.lv. Par projekta iesniegšanas laiku uzskatāms brīdis, kad projekta iesniegums saņemts CFLA. 

Ja projekta iesniegumu iesniedz, nosūtot pa pastu vai elektroniska dokumenta formātā, uz sūtījuma veic atzīmi, kuras projektu iesniegumu atlases ietvaros minētie dokumenti tiek iesniegti.

Projekta iesniegums jāiesniedz līdz projektu iesniegumu atlases nolikumā minētā termiņa beigu datumam. Ja projekta iesniegums tiek iesniegts pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa, tas netiek vērtēts un projekta iesniedzējs saņem CFLA paziņojumu par atteikumu vērtēt projekta iesniegumu.

Projekta iesniegums pēc tā iesniegšanas līdz lēmuma pieņemšanai par tā apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu nav precizējams.