Personas datu apstrādes nosacījumus Eiropas Savienībā (ES) regulē un no 2018. gada 25. maija ir piemērojama Vispārīgā datu aizsardzības regula, kuras prasības būtiski ievērot arī personas datu apstrādē ES fondu projektu ietvaros.

Finansējuma saņēmējs jeb ES fondu projekta īstenotājs, veicot personas datu apstrādi, tajā skaitā uzglabāšanu, projekta ietvaros ir personas datu pārzinis tiem personas datiem, kurus tas apstrādā projekta īstenošanas un īstenošanas dokumentēšanas vajadzībām saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem. To nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.108.

Finansējuma saņēmējs projekta ietvaros apstrādā personas datus tādā apjomā, kas nepieciešams, lai īstenotu projektu un sagatavotu un iesniegtu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) maksājuma pieprasījumu un tā pamatojošos dokumentus.

Lūdzot datu subjektiem (pasākumu dalībnieki, gala saņēmēji u.c.) sniegt personas datus, finansējuma saņēmējs informē datu subjektu par:

  • personas datu pārzini un tā kontaktinformāciju (attiecīgajā gadījumā - personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju),
  • apstrādes nolūkiem,
  • tiesisko pamatu,
  • personas datu saņēmējiem vai to kategorijām,
  • personas datu glabāšanas termiņu,
  • datu subjekta tiesībām un
  • citu informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Informējot par personas datu saņēmējiem, finansējuma saņēmējs iekļauj informāciju par CFLA un citām ES fondu uzraudzībā iesaistītajām institūcijām.

Informācijai:

CFLA ir personas datu pārzinis, veicot datu apstrādi projektu īstenošanas uzraudzības un kontroles procesā, lai nodrošinātu projektu mērķu un iznākuma rādītāju sasniegšanas uzraudzību saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto. CFLA ir personas datu pārzinis šo funkciju ietvaros, un šo funkciju ietvaros uzņemoties no tā izrietošās tiesības, pienākumus un atbildību.

Vairāk par CFLA Privātuma politiku.

Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (KPVIS) jeb ES fondu projektu e-vidē apstrādājamo personas datu, tajā skaitā īpašu kategoriju personas datu, apjoms, finansējuma saņēmēja un CFLA, kā arī citu šīs sistēmas lietotāju specifiskie pienākumi personas datu apstrādē ir noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr.108 ar šo noteikumu 2018. gada 10. jūlija grozījumiem.

Uzraudzības iestāde personas datu aizsardzības jomā Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija, kas arī nodrošina konsultācijas par personas datu apstrādes jautājumiem. Datu valsts inspekcija ir izstrādājusi vairākas rekomendācijas un vadlīnijas, kā arī atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Datu valsts inspekcija:

Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011
Tālrunis: +371 67223131
Fakss: +371 67223556
E-pasts: info@dvi.gov.lv
Tīmekļa vietne: www.dvi.gov.lv