Pārbaude projekta īstenošanas vietā pirms līguma noslēgšanas

CFLA var veikt pārbaudi projekta īstenošanas vietā, PIRMS noslēgts līgums vai vienošanās ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu.

Ja CFLA ieplānojusi veikt pārbaudi pirms līguma noslēgšanas:

  • CFLA darbinieks telefoniski vai rakstiski sazinās ar potenciālo finansējuma saņēmēju un vienojas par pārbaudi (pārbaudes datumu, pārbaudes vietas adresi u.tml.);
  • CFLA nosūta potenciālajam finansējuma saņēmējam vēstuli par pārbaudes veikšanu vismaz 3 darba dienas pirms pārbaudes. Vēstulē ir iekļauta informācija par datumu un laiku, kad plānota pārbaude, CFLA darbiniekiem, kuri veiks pārbaudi un pārbaudei nepieciešamo dokumentāciju.

Potenciālais finansējuma saņēmējs pārbaudes laikā nodrošina CFLA darbiniekiem pieeju projekta īstenošanas vietai un vēstulē norādītajai nepieciešamajai dokumentācijai (piemēram, būvdarbu dokumentācijai, iepirkumu dokumentācijai, īpašumtiesības apliecinošiem dokumentiem vai citai dokumentācijai, pēc nepieciešamības).

Pēc pārbaudes CFLA darbinieki pārrunā pārbaudē konstatēto ar potenciālo finansējuma saņēmēju.

Ja CFLA darbiniekiem pārbaudes rezultāta noteikšanai nav nepieciešama papildu informācija, tad:

  • CFLA darbinieki pārbaudes beigās nosaka pārbaudes rezultātu (pozitīvs/ ar iebildumiem/ negatīvs);
  • CFLA darbinieki un potenciālais finansējuma saņēmējs paraksta pārbaudes aktu - viens eksemplārs tiek nodots potenciālajam finansējuma saņēmējam.

Ja CFLA darbiniekiem pārbaudes rezultāta noteikšanai ir nepieciešama papildu informācija, tad:

  • potenciālais finansējuma saņēmējs sagatavo un iesniedz CFLA papildu dokumentāciju, kas nav pieejama pārbaudes brīdī (skaidrojumus u.c.);
  • 20 darba dienu laikā pēc visu pārbaudes rezultātu noteikšanai nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas CFLA darbinieki nosaka pārbaudes rezultātu (pozitīvs/ ar iebildumiem/ negatīvs);
  • Potenciālais finansējuma saņēmējs saņem no CFLA vēstuli par pārbaudes rezultātu un pārbaudes aktu. Pārbaudes akts paliek potenciālajam finansējuma saņēmējam.

Ja pārbaudē tiek konstatētas atkāpes no projekta iesniegumā minētās informācijas, tad konstatētās atkāpes tiek ierakstītas pārbaudes aktā un tiek noteikti atkāpju novēršanas termiņi. Ja pārbaudes laikā konstatēti trūkumi, potenciālais finansējuma saņēmējs norādītajā termiņā atsūta CFLA informāciju un pierādījumus par trūkumu novēršanu. Ja nepieciešams, CFLA var ierosināt veikt atkārtotu pārbaudi projekta īstenošanas vietā, lai pārliecinātos par trūkumu novēršanu. Līgums par projekta īstenošanu tiek slēgts pēc trūkumu novēršanas.

Ja, veicot pārbaudi projekta īstenošanas vietā pirms līguma slēgšanas, tiek konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē projekta iesniegumā norādīto informāciju, CFLA var lemt par pieņemtā lēmuma atcelšanu un apstiprinātā projekta iesnieguma noraidīšanu.

! Ja Ministru kabineta noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa, pasākuma vai kārtas īstenošanu ir paredzēta iespēja uzsākt projektu pirms līguma noslēgšanas un finansējuma saņēmējs ir uzsācis īstenot projektu pirms līguma noslēgšanas, tad CFLA darbinieki var veikt pārbaudi projekta īstenošanas vietā pirms līguma slēgšanas, lai pārliecinātos par tiem pašiem projekta īstenošanas aspektiem, kas tiek pārbaudīti, veicot pārbaudi projekta īstenošanas laikā.