Iepirkuma pretendentu izvērtēšanā ir būtiski pārbaudīt visus izslēgšanas nosacījumus, tai skaitā pārliecināties par nodokļu parāda neesamību.

Par uzvarētāju nedrīkst atzīt pretendentu, kas būtu izslēdzams no dalības iepirkumā nodokļu parāda dēļ.

Ieteikumi:

 • Nedrīkst aizmirst veikt atkārtotu nodokļu nomaksas pārbaudi brīdī, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, neatkarīgi no tā, ka piedāvājuma iesniegšanas brīdī nodokļu parāda nav bijis.

! Lēmuma pieņemšanas brīdis:

Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā ir noteikts, ka nodokļu nomaksas pārbaude ir jāveic brīdī, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Tas nozīmē, ka pārbaude ir jāveic:

 • kad ir pilnībā pabeigta piedāvājuma izvērtēšana (tai skaitā ir saņemta visa papildus pieprasītā informācija un izvērtēts, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts);
 • ir konstatējams, ka konkrētais piedāvājums atbilst visām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais.
 • Jādokumentē nodokļu parāda neesamības pārbaude, lai būtu fiksēts, ka brīdī, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, potenciālajam uzvarētājam nebija nodokļu parāda;
 • Iepirkuma protokolos skaidri jānorāda, ka:
  • piedāvājuma izvērtēšana ir pabeigta;
  • ir noteikts iespējamais uzvarētājs;
  • tiek veikta nodokļu parāda neesamības pārbaude.
 • Nav pieļaujama vienošanās, ka pretendents veic nodokļu parāda nomaksu pēc tam, kad jau ir pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
 • Papildu informācija par nodokļu parāda pārbaudes kārtību meklējama šeit un šeit.