CFLA lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem projektu iesniegumu atlases nolikumā noteiktajā termiņā - triju mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa vai projekta iesnieguma iesniegšanas datuma, vai citā Ministru kabineta noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu noteiktā termiņā. Objektīvu iemeslu dēļ CFLA var lēmuma pieņemšanas termiņu pagarināt uz laiku ne ilgāku par sešiem mēnešiem no projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma, par to paziņojot projektu iesniedzējiem.

Lēmuma pieņemšanas process

Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija pieņem atzinumu par projekta iesniegumu. Pamatojoties uz šo atzinumu, CFLA izdod lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu.

CFLA nosūta pieņemto lēmumu projekta iesniedzējam, iekļaujoties vadības likumā un MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa, tā pasākuma vai atlases kārtas īstenošanu noteiktajos lēmuma pieņemšanas termiņos.

! Ja CFLA, izvērtējot projekta iesniegumu, ir konstatējusi projektā nepatiesu informāciju vai, īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs apzināti sniedzis CFLA nepatiesu informāciju vai citādi ļaunprātīgi rīkojies saistībā ar projekta īstenošanu, CFLA var pieņemt lēmumu par aizliegumu projekta iesniedzējam piedalīties projektu iesniegumu atlasēs uz laiku līdz 3 gadiem.

Projekta iesniedzējs ir tiesīgs iepazīties ar iesniegtā projekta iesnieguma vērtēšanas materiāliem (tai skaitā ekspertu atzinumiem, vērtēšanas komisijas protokoliem un lēmumiem) tikai pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu.

Fiziskas vai juridiskas personas projekta lieta ir ierobežotas pieejamības informācija līdz lēmuma par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu vai atzinuma par nosacījumu izpildi spēkā stāšanās brīdim. Pēc lēmuma vai atzinuma spēkā stāšanās projekta lieta ir pieejama Informācijas atklātības likumā un regulas Nr.1303/2013 115.panta 2.punktā un XII pielikumā noteiktajā apjomā un kārtībā.

Tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas vai citas valsts iestādes projekta lieta ir vispārpieejama informācija, izņemot projekta budžeta kopsavilkumu, tai skaitā indikatīvo projekta izmaksu plānu, atbilstoši Informācijas atklātības likumā un regulas Nr.1303/2013 Nr.1303/2013 115. panta 2.punktā un XII pielikumā noteiktajā apjomā un kārtībā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma. Projekta iesnieguma vērtēšanas materiāli pieejami pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu spēkā stāšanās.

Lēmuma apstrīdēšana

CFLA lēmumu par projekta apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu projekta iesniedzējs var apstrīdēt ES fondu sistēmas vadošajā iestādē - Finanšu ministrijā:

  • ja projekta iesniedzējs ir fiziska vai juridiska persona, vadošā iestāde izdod administratīvo aktu, kuru 1 mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā;
  • ja projekta iesniedzējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai cita valsts iestāde, vadošā iestāde pieņem pārvaldes lēmumu, kurš nav pārsūdzams. 

Lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzība neaptur tā darbību.